Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 17

Moiz Swazir pou Ador Zeova

Moiz Swazir pou Ador Zeova

Dan Lezip, ti apel fami Zakob bann Izraelit. Apre lamor Zakob ek Zozef, enn nouvo Faraon ti koumans dirize. Li ti gagn per tansion bann Izraelit vinn pli for ki bann Ezipsien. Alor, li ti fer bann Izraelit vinn zot esklav. Li ti fors zot pou fer bann brik ek pou travay dir dan karo. Me pli bann Ezipsien ti fors zot pou travay dir, pli bann Izraelit ti vinn pli boukou. Faraon pa ti kontan sa ditou. Alor, li ti donn lord pou touy tou bann garson Izraelit kan zot ne. Mazine kouma sa ti fer bann Izraelit gagn per?

Enn madam Izraelit ki ti apel Zokebed ti ena enn zoli ti-baba, enn garson. Pou protez so ti-baba, li ti met li dan enn panie ek ti kasiet panie-la parmi bann rozo ki dan Larivier Nil. Miryam, ser sa ti-baba-la, ti res pre-pre pou gete ki ti pou arive.

Tifi Faraon ti vinn bengne dan larivier ek li ti trouv panie-la. Dan panie-la, li ti trouv enn  ti-baba ki ti pe plore ek sa ti fer li bien sagrin. Lerla, Miryam ti demann li: ‘Eski to anvi ki mo al rod enn madam ki pou kapav nouri sa ti-baba-la pou twa?’ Tifi Faraon ti dakor. Alor, Miryam ti amenn so mama, Zokebed. Tifi Faraon ti dir Zokebed: ‘Pran sa ti-baba-la, okip li pou mwa, ek mo pou pey twa.’

Kan zanfan-la ti vinn gran, Zokebed ti amenn li kot tifi Faraon. Lerla, tifi Faraon ti apel li Moiz ek ti elve li kouma so prop garson. Moiz ti elve kouma enn prins ek li ti kapav gagn seki li ti anvi. Me Moiz zame pa ti bliye Zeova. Li ti kone ki li ti enn Izraelit, pa enn Ezipsien. Ek li ti swazir pou servi Zeova.

Kan li ti ena 40 an, Moiz ti desid pou ed so pep. Kan li ti trouv enn Ezipsien pe bat enn esklav Izraelit, Moiz ti tap sa Ezipsien-la telman for ki li ti mor. Moiz ti kasiet lekor-la dan disab. Kan Faraon ti konn sa, li ti esey touy Moiz. Me Moiz ti sove ek li ti al dan enn landrwa ki apel Madian. Laba, Zeova ti pran li swin.

“Par lafwa, Moiz . . . ti refiz apel li garson tifi Faraon. Li ti prefer gagn maltrete ansam ar pep Bondie.”​—Ebre 11:24, 25