Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 20

Sis Lezot Ple

Sis Lezot Ple

Moiz ek Aaron ti al dir Faraon mesaz Bondie: ‘Si to pa les mo pep ale, mo pou avoy bann mous dan pei.’ Sa varyete mous-la, se bann gro mous ki pike. Enn kantite mous ti rant dan lakaz bann Ezipsien, ki zot ris ouswa pov. Lezip ti ranpli ar mous! Me dan Goshenn, kot bann Izraelit ti pe reste, pa ti ena okenn mous. Apartir sa katriem ple-la, bann ple ti afekte zis bann Ezipsien. Faraon ti dir: ‘Sipliy Zeova pou tir sa bann mous-la. To pep kapav ale.’ Me kan Zeova ti tir bann mous-la, Faraon ti sanz lide. Kan eski Faraon pou konpran?

Zeova ti dir: ‘Si Faraon pa les mo pep ale, zanimo bann Ezipsien pou tom malad ek zot pou mor.’ Se seki ti arive. Landemin, bann zanimo ti koumans mor. Me zanimo bann Izraelit pa ti mor. Malgre sa, Faraon ti teti, ek li pa ti les bann Izraelit ale.

Lerla, Zeova ti dir Moiz retourn kot Faraon ek avoy lasann anler. Sa lasann-la ti vinn lapousier ek li ti fane partou dan ler. Li ti poz lor bann Ezipsien ek lor zot bann zanimo, ek zot ti gagn bann gro bouton ki ti fer zot gagn boukou douler. Me kanmem sa, Faraon pa ti les bann Izraelit ale.

Zeova ti avoy Moiz dir Faraon: ‘Eski to touzour pa dakor pou les mo pep ale? Demin, lagrel pou  tom dan pei.’ Landemin, Zeova ti fer lagrel ek dife tom depi lesiel, ek ti ena loraz. Zame Lezip ti konn enn gran tanpet koumsa! Tanpet-la ti detrir tou bann pie ek tou bann plantasion, exsepte dan Goshenn. Faraon ti dir: ‘Sipliy Zeova pou ki sa arete! Lerla zot pou kapav ale.’ Me deswit kouma lagrel-la ek lapli-la ti arete, Faraon ti sanz lide.

Lerla, Moiz ti dir: ‘Asterla, bann sotrel pou manz tou bann plant ki lagrel pa’nn detrir.’ Bann milyon sotrel ti manz tou seki ti reste dan zot karo ek lor bann pie. Lerla, Faraon ti sipliye: ‘Demann Zeova pou fer sa bann sotrel-la ale.’ Me mem apre ki Zeova ti fer sa bann sotrel-la ale, Faraon ti kontign fer so latet dir.

Zeova ti dir Moiz: ‘Lev to lame dan direksion lesiel.’ Enn sel kout, lesiel ti vinn nwar. Pandan trwa zour, bann Ezipsien ti dan nwar net! Zot pa ti kapav trouv nanye. Mem bann dimounn zot pa ti pe kapav trouve. Zis kot bann Izraelit ki ti ena lalimier.

Lerla, Faraon ti dir Moiz: ‘Twa ek to pep, zot kapav ale. Me les zot bann zanimo isi.’ Moiz ti dir: ‘Nou bizin amenn nou bann zanimo avek nou pou ki nou kapav fer bann sakrifis pou nou Bondie.’ Faraon ti bien ankoler. Li ti kriye: ‘Sort devan mwa, ale! Si mo trouv twa ankor, mo pou touy twa.’

“Ankor enn fwa, zot pou trouv diferans ant enn bon dimounn ek enn move dimounn, ant enn dimounn ki pe servi Bondie ek enn dimounn ki pa pe servi Li.”​—Malaki 3:18