Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 19

Trwa Premie Ple

Trwa Premie Ple

Bann Izraelit ti bann esklav ek zot ti oblize travay dir. Zeova ti avoy Moiz ek Aaron dir Faraon sa mesaz-la: ‘Les mo pep ale pou ki zot kapav ador mwa dan dezer.’ Me Faraon ti orgeye, ek li ti reponn: ‘Mo pa kas latet ar seki Zeova dir, ek mo pa pou les bann Izraelit ale.’ Lerla, Faraon ti fors bann Izraelit pou travay pli dir ankor. Zeova ti pou donn Faraon enn leson. Eski to kone kouma? Li ti pou amenn dis ple, ouswa dis maler lor Lezip. Zeova ti dir Moiz: ‘Faraon pa pe ekout mwa. Demin matin, li pou kot Larivier Nil. Al get li ek dir li ki, parski li pa finn les mo pep ale, delo Larivier Nil pou vinn disan.’ Moiz ti obeir Zeova ek li ti al get Faraon. Devan Faraon, Aaron ti tap Larivier Nil ar so baton, ek larivier-la ti vinn disan. Bann pwason ti mor, larivier-la ti koumans santi pi, ek ti nepli ena delo pou bwar. Me kanmem sa, Faraon pa ti les bann Izraelit ale.

 Set zour apre, Zeova ti re-avoy Moiz kot Faraon pou dir li: ‘Si to pa les mo pep ale, Lezip pou ranpli ar krapo.’ Faraon pa ti les bann Izraelit ale. Alor, Aaron ti lev so baton, ek bann krapo ti koumans anvayir pei Lezip. Bann dimounn ti trouv bann krapo dan zot lakaz, lor zot lili, ek dan zot bann bol. Ti ena krapo partou! Lerla, Faraon ti dir Moiz: ‘Sipliy Zeova pou aret sa ple-la. Mo promet twa ki mo pou les bann Izraelit ale.’ Alor, Zeova ti aret sa ple-la. Bann Ezipsien ti ramas bann krapo mor ek zot ti met zot an ta. Pei ti koumans santi pi. Me ankor enn fwa, Faraon pa ti les lepep ale.

Lerla, Zeova ti dir Moiz: ‘Aaron bizin tap so baton lor later, ek lapousier pou vinn bann moustik.’ Enn sel kout, ti ena bann moustik partou! Sertin Ezipsien ti mem dir Faraon: ‘Bondie ki’nn avoy sa ple-la.’ Me kanmem sa, Faraon pa ti les bann Izraelit ale.

“Mo pou fer zot konn mo lafors ek mo pwisans, ek zot pou bizin kone ki mo nom se Zeova.”​—Zeremi 16:21