Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 22

Mirak kot Lamer Rouz

Mirak kot Lamer Rouz

Kan Faraon ti tann dir ki bann Izraelit ti fini kit Lezip, li ti sanz so lide. Li ti donn lord so bann solda: ‘Prepar tou mo bann kales lager, ek anou tay deryer zot! Nou pa ti bizin les zot ale.’ Lerla, Faraon ek so bann zom ti koumans pourswiv bann Izraelit.

Zeova ti pe gid so pep, gras-a enn niaz dan lazourne ek enn dife aswar. Li ti gid zot ziska Lamer Rouz, ek Li ti dir zot mont zot bann latant laba.

Apre sa, bann Izraelit ti trouv Faraon ek so larme deryer zot. Zot ti bloke ant lamer ek ant larme bann Ezipsien. Zot ti kriye for-for ar Moiz: ‘Nou pou mor! To ti bizin les nou dan Lezip.’ Me Moiz ti dir zot: ‘Pa gagn per. Atann ek gete kouma Zeova pou sap nou.’ Moiz ti vremem ena konfians an Zeova, pa vre?

Lerla, Zeova ti dir bann Izraelit demont zot latant ek prepar zot pou ale. Sa lanwit-la, Zeova ti fer sa niaz-la vinn ant bann Ezipsien ek bann Izraelit. Dan kote bann Ezipsien, ti pe fer nwar. Me dan kote bann Izraelit, ti ena lalimier.

Zeova ti dir Moiz dres so lame dan direksion lamer. Lerla, Zeova ti fer enn divan bien for soufle toutlong lanwit. Lamer ti diviz an de, ek ti ena enn sime omilie. Bann milyon Izraelit ti  mars lor enn sime later sek, ant de miray delo, ziska lot kote lamer.

Larme Faraon ti swiv bann Izraelit lor sa sime ki omilie lamer la. Me Zeova ti fer zot abriti. Larou zot bann kales ti pe koumans kase, ek bann solda ti pe kriye: ‘Anou sorti la ale! Zeova pe lager pou zot.’

Zeova ti dir Moiz: ‘Dres to lame dan direksion lamer.’ Lerla, bann miray delo la ti tom lor larme bann Ezipsien. Faraon ek tou so bann zom ti mor. Okenn parmi zot pa ti sape.

Lot kote lamer, sa gran lafoul dimounn la ti donn laglwar Zeova par enn sante: “Sant pou Zeova, parski Li finn gagn enn gran laglwar. Seval ek so kavalie, Li finn zet zot dan lamer.” Pandan ki lepep ti pe sante, bann madam ti pe danse ek zot ti pe tap bann tanbourin (enn linstriman lamizik ki resanble enn ti ravann). Asterla, tou dimounn ti bien kontan parski zot ti vremem lib.

“Akoz samem nou kapav dir avek konfians, ‘Lesegner [“Zeova,” NW], limem mo sekour, mo pa pou per nanye. Ki dimoun kapav fer kont mwa?’”​—Ebre 13:6