Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 15

Zeova Pa Ti Bliye Zozef

Zeova Pa Ti Bliye Zozef

Pandan ki Zozef ti dan prizon, Faraon, lerwa Lezip, ti fer bann rev ki personn pa ti kapav explike. Enn parmi bann serviter ti dir Faraon ki Zozef ti kapav explik li so bann rev. Deswit, Faraon ti fer apel Zozef.

Faraon ti demann Zozef: ‘Eski to kapav explik mo bann rev?’ Zozef ti reponn Faraon: ‘Pou ena boukou manze dan Lezip pandan set an, me set lane ki pou vini apre, pou ena lafaminn. Swazir enn kikenn ki ena sazes pou ramas manze pou to pep, pou ki bannla pa mor-de-fin.’ Faraon ti reponn: ‘Mo swazir tomem! To pou deziem dimounn pli pwisan dan Lezip!’ Kouma eski Zozef ti kapav explik rev Faraon? Zeova ti ed li.

Pandan set an, Zozef ti ramas manze. Apre sa, ti ena enn lafaminn lor later antie, parey kouma Zozef ti dir. Bann dimounn ti pe sorti partou-partou pou aste manze ar Zozef. So papa, Zakob, ti tann dir ki ti ena manze dan Lezip. Alor, li ti avoy dis parmi so bann garson pou al aste manze.

Bann garson Zakob ti al get Zozef, ek deswit Zozef ti rekonet zot. Me so bann frer pa ti rekonet li. Zot ti tom azenou devan li, parey kouma li ti trouve dan so rev kan li ti pli zenn. Zozef ti anvi kone si so bann frer ti ankor deteste li. Alor, li ti dir zot: ‘Zot bann espion. Zot anvi konn bann pwin feb nou pei.’ Me zot ti reponn: ‘Non! Nou sorti Kanaan ek nou a 12 frer. Enn nou bann  frer inn mor, ek pli zenn-la ar nou papa.’ Lerla, Zozef ti dir zot: ‘Amenn zot pli zenn frer ek mo pou krwar zot.’ Alor zot ti retourn lakaz kot zot papa.

Kan lafami ti nepli ena manze, Zakob ti re-avoy so bann garson Lezip. Sa fwa-la, zot ti amenn zot pli zenn frer, Binzamin, avek zot. Pou teste so bann frer, Zozef ti kasiet so koup an-arzan dan sak sereal Binzamin, ek li ti akiz so bann frer ki zot ti kokin sa koup-la. Kan bann serviter Zozef ti trouv koup-la dan sak Binzamin, so bann frer ti gagn sok. Zot ti sipliy Zozef pou pini zot, olie ki li pini Binzamin.

Lerla, Zozef ti konpran ki so bann frer ti sanze. Li ti nepli kapav kasiet so bann santiman. Li ti koumans plore ek li ti dir: ‘Mwa sa, Zozef, zot frer. Eski mo papa ankor vivan?’ So bann frer ti gagn sok. Li ti dir zot: ‘Pa trakase pou seki zot inn fer mwa. Bondie inn avoy mwa isi pou sap zot lavi. Asterla, degaze ek amenn mo papa isi.’

Zot ti retourn lakaz pou rakont zot papa sa bon nouvel-la ek pou amenn li Lezip. Apre tou sa bann lane-la, Zozef ek so papa ti retrouv zot kamarad.

“Si zot pa pardonn lezot, zot Papa osi pa pou pardonn zot fot.”​—Matie 6:15