Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 21

Diziem Ple

Diziem Ple

Moiz ti promet Faraon ki li pa ti pou vinn get li ankor. Me avan li ti ale, li ti dir Faraon: ‘Minwi, tou bann garson premie-ne Lezip pou mor, depi garson Faraon ziska garson bann esklav.’

Zeova ti dir bann Izraelit prepar enn manze spesial. Li ti dir: ‘Touy enn bouk ouswa enn mouton mal ki ena enn an, ek met inpe so disan lor montan ek linto zot laport. Roti so laviann, ek manz sa avek dipin san levin. Fini pare pou zot ale, avek zot sandalet dan zot lipie. Sa lanwit-la, mo pou liber zot.’ Sirman bann Izraelit ti extra kontan!

Minwi, anz Zeova ti al dan sak lakaz dan Lezip. Bann lakaz ki pa ti ena disan lor montan ek linto zot laport, bann garson premie-ne dan sa bann lakaz-la ti mor. Me bann lakaz ki ti ena sa mark disan la, anz-la ti pas lao sa bann lakaz-la. Dan sak fami Ezipsien, ki zot ris ouswa mizer, enn zanfan ti mor. Me okenn zanfan Izraelit pa ti mor.

Garson Faraon osi ti mor. Faraon ti nepli kapav tini! Deswit, li ti dir Moiz ek Aaron: ‘Leve. Sorti la, ale. Al ador zot Bondie. Pran zot bann zanimo, ale!’

 Sa lanwit-la, ti ena plenn linn. Bann Izraelit ti organiz zot par fami ek par tribi, ek zot ti kit Lezip. Ti ena 600,000 zom Izraelit, ek boukou madam ek boukou zanfan. Boukou lezot dimounn osi ti al ansam avek zot pou ador Zeova. Anfin, bann Izraelit ti lib!

Pou ki bann Izraelit rapel kouma Zeova ti liber zot, zot ti bizin prepar sa manze spesial la toule lane. Ti apel sa repa-la, Pak.

“Se pou sa rezon-la ki mo finn les twa viv: pou montre mo pouvwar par seki finn ariv twa ek pou ki mo nom proklame partou lor later.”​—Romin 9:17NW.