Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion Seksion 4

Introdiksion Seksion 4

Dan sa seksion-la, nou pou aprann konn Zozef, Zob, Moiz, ek bann Izraelit. Lediab ti fer zot tou bien soufer. Sertin parmi zot ti bizin fer fas ar linzistis. Sertin ti al dan prizon. Sertin ti vinn esklav, ek sertin ti mem mor. Me kanmem sa, Zeova ti protez zot dan diferan fason. Si to enn papa ouswa enn mama, ed to zanfan pou konpran kouma sa bann serviter Zeova la ti siport zot bann difikilte san perdi zot lafwa.

Zeova ti avoy dis ple lor Lezip pou montre ki Li pli for ki tou bann bondie Ezipsien. Montre kouma Zeova ti protez so pep dan lepase ek kouma Li pe protez so pep azordi.

DAN SA SEKSION-LA

LESON 14

Enn Esklav Obeir Bondie

Zozef ti fer seki bon, me kanmem sa, li ti bien soufer. Kifer?

LESON 15

Zeova Pa Ti Bliye Zozef

Mem si Zozef ti lwin ar so fami, Zeova ti avek li.

LESON 16

Kisannla Zob Ti Ete?

Li ti obeir Zeova mem kan sa ti difisil.

LESON 17

Moiz Swazir pou Ador Zeova

Kan Moiz ti enn ti-baba, so mama ti reisi sap so lavi.

LESON 18

Enn Ti Pie Pran Dife

Kifer sa ti pie-la pa ti pe brile?

LESON 19

Trwa Premie Ple

Faraon ti orgeye ek li pa ti les bann Izraelit ale. Akoz li, bann Ezipsien ti konn bann maler.

LESON 20

Sis Lezot Ple

Kouma sa bann ple-la zot diferan ar trwa premie ple-la?

LESON 21

Diziem Ple

Sa ple-la ti telman terib ki mem Faraon, sa zom orgeye la, ti sede.

LESON 22

Mirak kot Lamer Rouz

Faraon ti reisi sape kan ti ena dis ple lor Lezip. Me eski li ti reisi sape kan Bondie ti fer sa mirak-la?