Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 13

Zakob ek Ezau Fer Lape

Zakob ek Ezau Fer Lape

Zeova ti promet Zakob ki Li ti pou protez li, parey kouma Li ti protez Abraam ek Izaak. Zakob ti res dan enn landrwa ki ti apel Aran ek li ti marye laba. Zakob ti ena enn gran fami ek li ti vinn bien-bien ris.

Apre inpe letan, Zeova ti dir Zakob: ‘Retourn dan to pei.’ Alor, Zakob ek so fami ti koumans fer enn long vwayaz pou retourne. Pandan ki zot ti pe retourne, bann dimounn ti vinn get Zakob ek ti dir li: ‘To frer Ezau pe vini, ek ena 400 zom ar li!’ Zakob ti gagn per tansion Ezau ti rod fer li ek so fami ditor. Li ti priye Zeova: ‘Silteple, sov mwa!’ Landemin, Zakob ti avoy Ezau boukou kado. Li ti avoy bann mouton, bann kabri, bann vas, bann samo, ek bann bourik.

Sa lanwit-la, pandan ki Zakob ti tousel, li ti trouv enn anz! Anz-la ti koumans lit ar Zakob. Zot ti lite ziska gramatin. Mem si Zakob ti blese, li pa ti abandone. Lerla, anz-la ti dir li: ‘Les mo ale.’ Me Zakob ti reponn: ‘Non! Beni mwa avan!’

Alafin, anz-la ti beni Zakob. Lerla, Zakob ti konpran ki Zeova pa ti pou les Ezau fer li ditor.

Sa gramatin-la, Zakob ti trouv Ezau ek so 400 zom delwin. Zakob ti mars devan so fami. Kan li ti pe koste ar so frer, set  fwa Zakob ti tom azenou devan li. Ezau ti galoupe pou vinn zwenn so frer ek li ti may li. Toulede frer ti koumans plore ek zot ti fer lape. Dapre twa, ki Zeova ti panse lor fason ki Zakob ti regle sa sitiasion-la?

Plitar, Ezau ti retourn kot li, ek Zakob osi ti retourn kot li. Zakob ti ena 12 garson antou. Zot ti apel Rubenn, Simeon, Levi, Zida, Dann, Neftali, Gad, Aser, Isakar, Zabulon, Zozef, ek Binzamin. Zeova ti servi Zozef, enn parmi sa bann garson-la, pou sov so pep. Eski to kone kouma? Anou al gete.

“Kontign kontan zot bann lennmi ek priye pou bann ki persekit zot, pou ki zot kapav montre ki zot bann garson zot Papa ki dan lesiel.”​—Matie 5:44, 45NW.