Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 10

Rapel Seki Ti Ariv Fam Lot

Rapel Seki Ti Ariv Fam Lot

Lot ti viv dan pei Kanaan avek so tonton Abraam. Avek letan, Abraam ek Lot ti ena telman boukou zanimo ki pa ti ena ase plas pou zot. Lerla, Abraam ti dir Lot: ‘Nou nepli kapav viv ansam dan mem landrwa. Silteple, swazir ki kote to anvi ale, ek mwa mo pou al lot kote.’ Abraam pa ti enn kikenn egois, pa vre?

Lot ti trouv enn landrwa ki ti bien zoli pre ar lavil Sodom. Laba, ti ena boukou delo ek osi boukou lerb ver. Alor, Lot ti swazir sa plas-la. Lerla, Lot ek so fami ti al viv laba.

Akote lavil Sodom, ti ena lavil Gomor. Bann dimounn ki ti viv dan sa de lavil-la ti bien move. An realite, zot ti telman move ki Zeova ti desid pou detrir sa bann lavil-la. Me Bondie ti anvi sap Lot ek so fami. Alor, Li ti avoy de anz pou averti zot: ‘Degaze! Sorti depi sa lavil-la! Zeova pou detrir li.’

Me Lot pa ti al deswit. Li ti pe pran tou so letan. Alor, bann anz ti pran Lot ek so madam, ek zot de tifi par zot lame ek ti amenn zot andeor lavil. Bann anz-la ti dir zot: ‘Galoupe! Sap zot lavi, ek pa get deryer. Si zot get deryer, zot pou mor!’

Kan zot ti ariv dan lavil ki apel Zoar, Zeova ti fer dife ek souf sorti depi lesiel ek tom lor Sodom ek Gomor. Sa de lavil-la ti detrir net. Lot ek so bann tifi ti reisi sape parski zot ti obeir  Zeova. Me madam Lot ti dezobeir Zeova ek li ti get deryer. Lerla, li ti vinn enn stati disel! Lot ek so bann tifi sirman ti bien sagrin ki madam Lot ti dezobeir Bondie. Me zot ti bien kontan ki zot ti ekout seki Zeova ti dir zot.

“Rapel seki ti ariv fam Lot.”​—Lik 17:32