Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 9

Anfin, enn Garson!

Anfin, enn Garson!

Abraam ek Sara finn marye depi bien-bien lontan. Zot ti kit zot lakaz konfortab dan Our ek zot ti pe viv anba enn latant. Me Sara pa ti plengne, parski li ti ena konfians an Zeova.

Sara ti telman anvi gagn enn zanfan ki li ti dir Abraam: ‘Si mo servant Agar gagn enn zanfan, sa zanfan-la pou koumadir pou momem.’ Avek letan, Agar ti gagn enn garson. Li ti apel Ismael.

Boukou lane apre, kan Abraam ti ena 99 an ek Sara 89 an, trwa viziter ti vinn get zot. Abraam ti invit zot pou repoz anba enn pie ek pou pran enn repa. Eski to kone kisannla sa bann viziter-la? Zot bann anz! Zot ti dir Abraam: ‘Lane prosenn, dan sa lepok-la, twa ek to madam zot pou gagn enn garson.’ Sara ti dan latant ek li ti pe ekoute. Li ti riye ek li ti dir ar limem: ‘Eski vremem mo pou kapav gagn enn zanfan? Mo telman vie asterla!’

Lane apre, Sara ti gagn enn garson, parey kouma anz Zeova ti dir. Abraam ti apel li Izaak, ki vedir “Riye.”

 Kan Izaak ti ena apepre sink an, Sara ti trouv Ismael pe sikann Izaak. Sara ti anvi protez so garson. Alor, li ti al get Abraam ek li ti demann li pou fer Agar ek Ismael ale. O-koumansman, Abraam pa ti anvi. Me Zeova ti dir Abraam: ‘Ekout Sara. Mo pou pran swin Ismael. Me se par Izaak ki mo pou realiz mo bann promes.’

“Par lafwa, Sara . . . ti resevwar pouvwar pou gagn zanfan parski li ti krwar dan fidelite Bondie ki ti finn fer sa promes la.”​—Ebre 11:11