Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion Seksion 3

Introdiksion Seksion 3

Labib koz lor bien tigit dimounn ki ti servi Zeova dan bann lane apre Deliz. Parmi sa bann dimounn-la, ti ena Abraam, kamarad Zeova. Kifer eski ti apel Abraam kamarad Zeova? Si to enn papa ouswa enn mama, ed to zanfan pou konpran ki Zeova vremem interese ar li ek ki Zeova anvi ed li. Parey kouma Abraam ek bann lezot dimounn fidel kouma Lot ek Zakob, fode pa nou ezite pou demann Zeova so led. Nou kapav sir ki Zeova pou tini tou so bann promes.

DAN SA SEKSION-LA

LESON 7

Latour Babel

Bann dimounn ti desid pou ranz enn lavil ek enn latour ki so some ti pou dan lesiel. Kifer eski Bondie ti fer zot koz diferan langaz?

LESON 8

Abraam ek Sara Obeir Bondie

Kifer eski Abraam ek Sara ti kit zot lakaz dan lavil Our pou al viv anba bann latant dan pei Kanaan?

LESON 9

Anfin, enn Garson!

Kouma eski Bondie ti pou tini promes ki Li ti fer Abraam? Eski sa promes-la ti pou realize par Izaak ouswa Ismael?

LESON 10

Rapel Seki Ti Ariv Fam Lot

Bondie ti fer dife ek souf sorti depi lesiel ek tom lor Sodom ek Gomor. Kifer sa de lavil-la ti detrir? Kifer nou bizin rapel seki ti ariv fam Lot?

LESON 11

Lafwa Abraam Teste

Bondie ti dir Abraam: ‘Silteple, pran to sel garson ki to ena ek al lor enn montagn dan pei Moria. Laba, ofer li an sakrifis.’ Kan Bondie ti teste lafwa Abraam, ki li ti fer?

LESON 12

Zakob Gagn Leritaz

Izaak ek Rebeka ti ena de garson ki ti zimo. Zot ti apel Ezau ek Zakob. Akoz Ezau ti ne avan, li ti pou gagn enn leritaz spesial. Kifer li ti abandonn sa pou enn bol lasoup?

LESON 13

Zakob ek Ezau Fer Lape

Kouma Zakob ti gagn enn benediksion avek enn anz? Ek kouma li ti fer lape avek Ezau?