Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 6

Wit Dimounn Sape

Wit Dimounn Sape

Noe, so fami, ek bann zanimo ti rant dan lars. Zeova ti ferm laport lars, ek lapli ti koumans tonbe. Ti ena telman boukou lapli ki lars ti koumans flote. Avek letan, later antie ti kouver ar delo. Tou bann move dimounn ki ti andeor lars ti mor. Me Noe ek so fami ti an sekirite andan. Mazine ki kantite zot ti kontan parski zot ti obeir Zeova!

Lapli ti tonbe pandan 40 zour ek 40 nwit, ek apre sa li ti arete. Dousman-dousman delo ti koumans diminie. Alafin, lars ti poz lor enn montagn. Me ti ena ankor boukou delo partou. Akoz sa, Noe ek so fami pa ti kapav sorti dan lars.

Tigit par tigit, delo ti koumans sek. Noe ek so fami ti res plis ki enn an dan lars. Lerla, Zeova ti dir zot ki zot ti kapav sorti dan lars. Zot ti vremem rekonesan ki Zeova ti sap zot lavi, ek zot ti montre sa kan zot ti fer enn ofrand pou Zeova.

Sa ofrand-la ti fer Zeova plezir. Apre sa, Zeova ti promet ki zame Li pa ti pou detrir bann dimounn ankor par enn deliz. Akoz sa promes-la, Zeova ti donn enn sign. Li ti fer premie larkansiel aparet dan lesiel. Eski to’nn deza trouv enn larkansiel?

Apre sa, Zeova ti dir Noe ek so fami gagn bann zanfan ek ranpli later.

“Noe rant dan lars. Personn pa ti pe dout nanye ziska ki deliz vini e balye zot tou.”​—Matie 24:38, 39