Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 5

Lars Noe

Lars Noe

Avek letan, ti koumans ena boukou dimounn lor later. Me laplipar parmi zot ti bann move dimounn. Mem sertin anz ki ti dan lesiel ti vinn move. Zot ti kit zot lakaz dan lesiel ek zot ti vinn lor later. Eski to kone kifer zot ti fer sa? Zot ti anvi ena mem lekor ki bann dimounn pou ki zot kapav marye avek bann madam.

Sa bann anz-la ti gagn bann garson avek sa bann madam-la. Kan sa bann garson-la ti vinn gran, zot ti vinn bien for ek zot ti fer dominer ar lezot. Zot ti bat bann dimounn. Zeova pa ti pou les sa bann kitsoz-la kontign arive. Alor, Li ti desid pou detrir bann move dimounn par enn deliz. Enn deliz se kan enn gro lapli tonbe ek ki delo kouver partou.

Me ti ena enn zom ki ti diferan. Li ti kontan Zeova. Li ti apel Noe. Li ti ena enn madam ek trwa garson, Sem, Kam, ek Zafet, ek sak garson ti ena enn madam. Zeova ti dir Noe ranz enn gran lars pou ki li ek so fami kapav sape kan Deliz pou vini. Enn lars, li koumadir enn gran bwat ki kapav flote lor delo. Zeova ti osi dir Noe fer bann zanimo rant dan lars, pou ki zot osi zot kapav sape.

Noe ti koumans ranz sa lars-la deswit. Noe ek so fami ti pran apepre 50 an pou ranz sa lars-la. Zot ti ranz lars-la parey kouma Zeova ti dir zot. Pandan sa letan-la, Noe ti averti bann dimounn ki Deliz ti pou vini. Me personn pa ti ekout li.

Finalman, ti ariv ler pou rant dan lars. Anou gete seki ti arive apre.

“Kouma sa ti pase lepok Noe, koumsamem sa pou ete kan Garson Limanite pou vini.”​—Matie 24:37