Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 3

Adan ek Ev Dezobeir Bondie

Adan ek Ev Dezobeir Bondie

Enn zour, kan Ev ti tousel, enn serpan ti koz avek li. Li ti dir: ‘Eski li vre ki Bondie inn anpes zot manz frwi tou bann pie?’ Ev ti reponn: ‘Nou kapav manz frwi tou bann pie, zis frwi enn sel pie nou bizin pa manze. Si nou manz frwi sa pie-la, nou pou mor.’ Lerla, serpan-la ti dir Ev: ‘Zot pa pou mor. An realite, si zot manz frwi sa pie-la, zot pou vinn parey kouma Bondie.’ Me eski serpan-la ti pe koz laverite? Non, li ti pe koz manti. Me Ev ti krwar serpan-la, ek pli li ti get sa frwi-la, pli li ti anvi manz li. Alafin, li ti manz frwi-la ek li ti donn Adan osi. Adan ti kone ki zot ti pou mor si zot ti dezobeir Bondie. Me kanmem sa, Adan ti manz frwi-la.

Plitar sa zour-la, Zeova ti koz avek Adan ek Ev. Li ti demann zot kifer zot pa ti obeir Li. Ev ti dir ki serpan-la ti an-tor, ek Adan ti met tor-la lor Ev. Zeova ti met Adan ek Ev deor dan zardin Edenn parski zot ti dezobeir Li. Ek pou fer sir ki zot pa retourne zame, Li ti met bann anz ek enn lepe dife devan lantre zardin-la.

Zeova ti dir osi ki Li ti pou pini sa kikenn ki ti koz manti ar Ev la. An realite, se pa enn serpan ki ti koz avek Ev. Zeova pa ti kree okenn serpan ki ti kapav koze. Se enn anz move ki ti fer sa serpan-la koze. Li ti fer sa pou anbet Ev. Sa anz-la apel Satan Lediab. Dan lavenir, Zeova pou detrir Satan pou ki li aret anbet bann dimounn ek fer zot fer bann move kitsoz.

“Lediab . . . depi koumansman, li ti enn kriminel. Li pa’nn tini ferm dan laverite, parski laverite pa dan li.”​—Zan 8:44NW.