Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion Seksion 2

Introdiksion Seksion 2

Kifer Zeova ti fer enn deliz pou detrir bann dimounn ki ti pe viv dan sa lepok-la? Depi koumansman listwar bann imin, enn lager ti koumanse ant lebien ek lemal. Sertin dimounn, kouma Adan, Ev, ek zot garson Kain, ti swazir kote lemal. Lezot, kouma Abel ek Noe, ti swazir kote lebien. Laplipar dimounn ti vinn telman move ki Zeova ti amenn enn destriksion dan sa lepok-la. Sa seksion-la pou ed nou konpran ki Zeova trouve dan ki kote nou ete, ek ki zame Li pa pou les lemal gagn laviktwar lor lebien.

DAN SA SEKSION-LA

LESON 3

Adan ek Ev Dezobeir Bondie

Kifer enn parmi bann pie ki ti ena dan zardin Edenn ti spesial? Kifer Ev ti manz so frwi?

LESON 4

So Koler Ti Fer Li Touy Kikenn

Bondie ti aksepte ofrand Abel me pa ofrand Kain. Kan Kain ti aprann sa, li ti extra ankoler ek li ti fer enn kitsoz bien grav.

LESON 5

Lars Noe

Kan bann anz move ti desann lor later pou marye avek bann madam, zot ti gagn bann garson ki ti bann zean ek ki ti bann dominer. Partou ti ena laviolans. Me Noe ti diferan, li ti kontan Bondie ek li ti obeir Li.

LESON 6

Wit Dimounn Sape

Pandan Deliz, lapli ti tonbe pandan 40 zour ek 40 nwit. Noe ek so fami ti res dan lars pandan plis ki enn-an. Alafin, zot ti reisi sorti dan lars.