Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 103

“Ki To Rwayom Vini”

“Ki To Rwayom Vini”

Zeova inn fer sa promes-la: ‘Dimounn nepli pou plore, soufer, malad, ek mor. Mo pou souy tou larm ki ena dan zot lizie. Zot nepli pou rapel tou bann move kitsoz ki ti ena dan lepase.’

Zeova ti met Adan ek Ev dan zardin Edenn pou ki zot viv anpe ek zot ere. Zot ti bizin ador zot Papa ki dan lesiel ek gagn bann zanfan pou ranpli later. Adan ek Ev ti dezobeir Zeova, me proze Zeova zame pa’nn sanze. Dan sa liv-la, nou finn trouve ki tou seki Bondie promet, realize. So Rwayom pou amenn bann gran benediksion lor later, parey kouma Li ti promet Abraam.

Biento, Satan, so bann demon, ek tou bann move dimounn nepli pou existe. Tou dimounn pou ador Zeova. Nou nepli pou tom malad ek nou pa pou mor. Okontrer, toulezour nou pou leve an plenn form ek nou pou kontan nou lavi. Later pou vinn enn paradi. Tou dimounn pou manz bann bon kitsoz ek zot pou  an sekirite dan zot lakaz. Bann dimounn pou bon, zot pa pou violan, ni kriel. Bann zanimo sovaz pa pou per nou, ek nou pa pou per zot.

Sa pou vremem extraordiner kan Zeova pou koumans resisit bann dimounn. Nou pou akeyir bann dimounn ki ti viv dan lepase, kouma Abel, Noe, Abraam, Sara, Moiz, Rut, Ester, ek David. Zot pou travay ansam avek nou pou fer later vinn enn paradi. Nou pou touzour ena boukou travay interesan pou fer.

Zeova anvi ki to dan Paradi. Zame to pa pou fini aprann konn Li! Alor, anou kontign fer nou lamitie avek Zeova vinn pli for sak zour, depi asterla mem ek pou touletan!

“Segner Bondie [“Zeova,” NW], to merit resevwar laglwar, ek loner ek pwisans parski tomem ki finn kre tou kitsoz.”​—Revelasion 4:11