Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 95

Nanye Pa Kapav Aret Zot

Nanye Pa Kapav Aret Zot

Enn zom ki pa ti kapav marse ti asiz kot enn parmi bann laport tanp toulezour pou demann sarite. Enn lapremidi, li ti trouv Pier ek Zan rant dan tanp. Li ti dir zot: ‘Silvouple, donn mwa kitsoz.’ Pier ti dir li: ‘Mo ena enn kitsoz ki pli bon ki larzan pou donn twa. Lor nom Zezi, leve ek marse!’ Lerla, Pier ti ed li pou leve, ek zom-la ti koumans marse! Bann dimounn ti telman kontan kan zot ti trouv sa mirak-la, ki boukou ti vinn bann disip Zezi.

Me bann pret ek bann Sadisein ti bien ankoler. Zot ti trap bann zapot ek zot ti amenn zot devan lakour. Laba, zot ti demande: ‘Kisannla inn donn zot pouvwar pou geri sa zom-la?’ Pier ti reponn: ‘Se Zezi Kris, sa kikenn ki zot finn touye-la, ki finn donn nou sa pouvwar-la.’ Bann sef relizie ti kriye: ‘Aret koz lor Zezi!’ Me bann zapot ti dir: ‘Nou bizin koz lor li. Nou pa pou arete.’

Deswit kouma Pier ek Zan ti libere, zot ti al rakont bann lezot disip seki ti arive. Ansam, zot ti priye Zeova: ‘Silteple, ed nou pou ena kouraz, pou ki nou kapav kontign fer to travay.’ Zeova ti donn zot so lespri sin, ek zot ti kontign prese ek geri bann dimounn. Deplizanpli boukou dimounn ti vinn bann disip. Bann Sadisein ti telman zalou ki zot ti aret bann zapot ek ti met zot dan prizon. Me pandan lanwit, Zeova ti avoy enn anz pou ouver laport prizon ek dir bann zapot: ‘Retourn dan tanp ek kontign ansegne laba.’

Landemin gramatin, bann gardien prizon ti al dir bann manb Sanedrin: ‘Prizon ankor ferme, me bann zom ki zot finn met dan prizon nepli la! Zot dan tanp, ek zot pe ansegn bann dimounn!’ Ankor enn fwa, ti aret bann zapot ek ti amenn zot devan Sanedrin. Lerla, gran pret ti dir zot:  ‘Nou ti donn zot lord pou aret koz lor Zezi!’ Me Pier ti reponn: “Nou bizin obeir Bondie kouma enn sef plito ki bann zom.”

Bann sef relizie ti telman ankoler ki zot ti anvi touy bann zapot. Me enn Farizien ki ti apel Gamaliel ti deboute ek ti dir: ‘Fer atansion! Bondie kitfwa avek sa bann zom-la. Eski zot vremem anvi lager kont Bondie?’ Zot ti ekout so konsey. Zot ti fwet bann zapot, ek zot ti redonn zot lord pou aret prese. Apre sa, zot ti les bann zapot ale. Me sa pa ti anpes bann zapot pou kontign prese. Avek kouraz, zot ti kontign pres bonn nouvel, dan tanp ek lakaz-lakaz.

“Nou bizin obeir Bondie kouma enn sef plito ki bann zom.”​—Zistwar Bann Apot 5:29NW.