Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 102

Bann Vizion Zan

Bann Vizion Zan

Pandan ki lapot Zan ti prizonie lor lil Patmos, Zezi ti fer li gagn 16 vizion konsernan lavenir. Sa bann vizion-la ti montre kouma nom Zeova ti pou sanktifie, kouma so Rwayom ti pou vini, ek kouma so volonte ti pou fer lor later parey kouma dan lesiel.

Dan enn vizion, Zan trouv Zeova lor so tronn ranpli ar laglwar dan lesiel. Li antoure ar 24 ansien ki abiye an blan ek ki ena bann kouronn an-or lor zot latet. Ena bann zekler ek loraz ki sorti depi sa tronn-la. Bann 24 ansien tom azenou devan Zeova ek zot ador Li. Dan enn lot vizion, Zan trouv enn gran lafoul dimounn pe ador Zeova. Sa bann dimounn-la sorti dan tou bann nasion, bann pep, ek zot koz tou bann langaz. Lagno, setadir Zezi, pe pran zot swin ek pe amenn zot kot bann delo ki donn lavi. Plitar, dan enn lot vizion, Zezi koumans regne kouma Lerwa dan lesiel, ansam avek bann 24 ansien. Dan prosin vizion, Zan trouv Zezi lager kont enn dragon ek so bann  demon. Dragon-la reprezant Satan. Zezi pous zot depi lesiel ek li avoy zot lor later.

Apre sa, Zan trouv enn zoli vizion: Lagno ek bann 144,000 pe debout lor Montagn Sion. Li trouv enn anz ki pe anvole ek pe fer letour later. Anz-la pe dir bann dimounn: ‘Ena lakrint pou Bondie ek donn Li laglwar.’

Dan prosin vizion, Zan trouv lager Armagedon. Pandan sa lager-la, Zezi ek so larme gagn laviktwar lor lemond Satan. Dan dernie vizion, Zan trouv lape dan lesiel ek lor later. Satan ek tou bann ki’nn swiv li, inn fini detrir net. Tou bann ki dan lesiel ek lor later konsider nom Zeova kouma enn kitsoz ki sakre. Zot ador zis Zeova tousel.

“Mo pou met laenn ant twa ek fam-la, ant to desandans ek so desandans. Li pou kraz to latet ek to pou bles li dan so talon.”​—Zenez 3:15