Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 101

Pol Al Rom

Pol Al Rom

Pol ti terminn so trwaziem vwayaz misioner dan Zerizalem. Laba, bann dimounn ti aret li ek ti met li dan prizon. Enn aswar, dan enn vizion, Zezi ti dir Pol: ‘To pou al Rom ek to pou pres dan sa lavil-la.’ Depi Zerizalem, zot ti amenn Pol dan Sezare, ek li ti res de-z-an dan prizon. Kan li ti pas lakour devan Gouverner Festus, Pol ti dir: ‘Mo anvi ki Sezar ziz mwa. Mo pou al Rom.’ Festus ti reponn: ‘Parski to anvi ki Sezar ziz twa, to pou al devan Sezar.’ Zot ti met Pol dan enn bato ki ti pe al Rom, ek de frer, Lik ek Aristark, ti al ansam avek li.

Pandan plizir zour, ti ena enn gro tanpet lor lamer. Tou dimounn ki ti lor bato ti panse ki zot ti pou mor. Me Pol ti dir zot: ‘Enn anz inn dir mwa dan enn rev: “Pa gagn per Pol. To pou reisi ariv Rom, ek tou dimounn ki ar twa dan bato pou gagn lavi sov.” Alor, pran kouraz! Nou pa pou mor.’

Tanpet-la ti dire pandan 14 zour. Alafin, zot ti trouv later devan. Zot ti ariv kot lil Malt. Zot bato ti fer nofraz ek li ti kase bout-bout. Me toule 276 pasaze ti reisi ariv ater. Sertin ti naze ziska lakot. Lezot ti trap bann bout dibwa ek zot ti flote ziska lakot. Bann abitan Malt ti pran zot swin ek zot ti alim enn dife pou resof bannla.

Trwa mwa plitar, bann solda ti fer Pol pran enn lot bato pou al Rom. Kan li ti ariv laba, bann frer ti vinn get li. Kan li ti trouv zot, Pol ti remersie Zeova ek li ti pran kouraz. Mem si Pol ti enn prizonie, li ti gagn permision pou res dan enn lakaz ki ti lwe, ek enn solda ti vey li. Li ti res laba pandan de-z-an. Bann dimounn ti vinn get li, ek li ti ansegn zot lor Rwayom Bondie ek lor Zezi. Pol ti osi ekrir bann let pou bann kongregasion ki trouv dan Lazi Miner ek dan Zide. Wi, Zeova ti vremem servi Pol pou anons bonn nouvel ar bann dimounn dan tou nasion.

“Nou prezant noumem dan tou sirkonstans kouma bann serviter Bondie; nou siport bann soufrans, detres, angwas.”​—2 Korintien 6:4