Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 97

Korney Gagn Lespri Sin

Korney Gagn Lespri Sin

Dan Sezare, ti ena enn ofisie larme Romin ki ti apel Korney. Mem si li pa ti enn Zwif, bann Zwif ti ena respe pou li. Li ti zenere ar bann dimounn mizer. Korney ti krwar an Zeova ek li ti priye Zeova touletan. Enn zour, enn anz ti aparet ar Korney ek ti dir li: ‘Bondie inn tann to bann lapriyer. Asterla, avoy bann zom dan lavil Zope, kot Pier pe reste, ek dir li vinn kot twa.’ Deswit, Korney ti avoy trwa zom dan Zope, ki trouv apepre 50 kilomet dan lesid Sezare.

Dan sa moman-la, dan Zope, Pier ti gagn enn vizion. Li ti trouv bann zanimo ki bann Zwif pa ti gagn drwa manze, ek li ti tann enn lavwa dir li: ‘Manz sa bann zanimo-la.’ Pier ti refize, ek li ti dir: ‘Zame mo pa’nn manz okenn zanimo inpir dan mo lavi.’ Lerla, lavwa-la ti dir li: ‘Pa dir sa bann zanimo-la inpir. Bondie inn pirifie zot.’ Apre sa, lavwa-la ti dir Pier: ‘Ena trwa zom devan to laport. Al avek zot.’ Pier ti al kot laport ek li ti demann bann zom-la kifer zot ti vini. Zot ti reponn: ‘Korney, enn ofisie larme Romin, finn avoy nou. To bizin vinn kot li, dan Sezare.’ Lerla, Pier  ti invit sa bann zom-la pou pas lanwit kot li. Landemin, Pier avek sertin frer ki ti res dan Zope, ti al avek sa bann zom-la dan Sezare.

Kan Korney ti trouv Pier, li ti tom azenou devan li. Me Pier ti dir li: ‘Leve! Mo zis enn zom, parey kouma twa. Bondie inn dir mwa vinn kot twa, mem si bann Zwif pa rant dan lakaz bann dimounn ki pa Zwif. Asterla, silteple, dir mwa kifer to finn fer mwa vinn get twa.’

Korney ti dir Pier: ‘Kat zour avan, mo ti pe priye Bondie. Lerla, enn anz ti dir mwa avoy bann zom pou dir twa vinn isi. Silteple, ansegn nou parol Zeova.’ Pier ti dir: ‘Mo’nn konpran ki Bondie pa fer preferans. Li aksepte tou dimounn ki anvi ador li.’ Pier ti ansegn zot boukou kitsoz lor Zezi. Lerla, lespri sin ti vinn lor Korney ek lor bann dimounn ki ti avek li. Apre sa, zot tou ti pran batem.

“Bondie aksepte ninport ki dimoun dan ninport ki nasion si li ador li e fer seki drwat.”​—Zistwar Bann Apot 10:35