Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion Seksion 14

Introdiksion Seksion 14

Dan premie siek, bann Kretien ti anons bon nouvel lor Rwayom dan bann landrwa pli lwin lor later. Zezi ti dir zot kotsa zot ti bizin prese. Gras-a enn mirak, li ti osi donn zot kapasite pou ansegn bann dimounn dan zot langaz. Zeova ti donn zot kouraz ek lafors pou fer fas ar bann gran persekision.

Dan enn vizion, Zezi ti fer Zan trouv laglwar Zeova. Dan enn lot vizion, Zan ti trouv Rwayom ki dan lesiel gagn laviktwar lor Satan ek fer dominasion Satan disparet pou touletan. Zan ti trouv Zezi pe dirize antan ki Lerwa ansam avek 144,000 lerwa. Zan ti osi trouv later antie vinn enn paradi, kot tou dimounn ti pe ador Zeova dan lape ek linite.

DAN SA SEKSION-LA

LESON 94

Bann Disip Gagn Lespri Sin

Ki pouvwar extraordiner bann disip ti gagne gras-a lespri sin?

LESON 95

Nanye Pa Kapav Aret Zot

Bann sef relizie ki ti fer touy Zezi pe esey fer bann disip aret prese, me zot pa kapav.

LESON 96

Zezi Swazir Sol

Sol ti lennmi bann Kretien, me sa ti pou sanze.

LESON 97

Korney Gagn Lespri Sin

Kifer Zeova avoy Pier dan lakaz enn kikenn ki pa enn Zwif?

LESON 98

Lansegnman Kretien Prese dan Boukou Pei

Lapot Pol ek so bann kamarad misioner ti al prese dan bann pei bien-bien lwin.

LESON 99

Enn Gardien Prizon Gagn Laverite

Kifer Pol ek Silas ti al dan prizon? Kouma enn gardien prizon ti gagn laverite?

LESON 100

Pol ek Timote

Sa de zom-la ti bann bon kamarad ek zot ti servi Zeova ansam pandan plizir lane.

LESON 101

Pol Al Rom

Vwayaz Pol ranpli ar danze, me pena okenn difikilte ki kapav aret li.

LESON 102

Bann Vizion Zan

Zezi fer Zan gagn 16 vizion konsernan lavenir.

LESON 103

“Ki To Rwayom Vini”

Liv Revelasion ki Zan finn ekrir montre kouma Rwayom Bondie pou sanz lavi bann dimounn lor later.