Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 91

Zezi Resisite

Zezi Resisite

Apre lamor Zezi, enn zom ris ki ti apel Zozef ti demann Pilat permision pou desann lekor Zezi lor poto. Zozef ti anvlop lekor Zezi avek bann zepis dan enn latwal lin. Apre sa, li ti met lekor-la dan enn tonbo ki ti nef. Lerla, li ti fer roul enn gro ros devan lantre tonbo-la. Bann sef pret ti dir Pilat: ‘Nou gagn per tansion bann disip Zezi vinn pran so lekor ek zot dir ki li’nn resisite.’ Alor, Pilat ti dir zot: ‘Sel tonbo-la ek fer vey li.’

Apre trwa zour, gramatin boner, bann madam ti al kot tonbo-la. Zot ti trouve ki ros-la ti nepli devan lantre tonbo. Lerla, enn parmi bann madam-la, Mari ki sorti Magdala, deswit ti al get Pier ek Zan. Dan tonbo-la, enn anz ti dir ar bann lezot madam-la: ‘Pa bizin gagn per. Zezi inn resisite. Al dir so bann disip vinn zwenn li dan Galile.’

Kan Mari ti trouv Pier ek Zan, li ti dir zot: ‘Enn kikenn inn pran lekor Zezi!’ Pier ek Zan ti galoupe pou al kot tonbo. Kan zot ti trouve ki tonbo-la ti vid, zot ti retourn kot zot.

Kan Mari ti retourn kot tonbo, li ti trouv de anz andan. Li ti dir zot: ‘Mo pa kone kotsa zot finn met mo Segner.’ Lerla, Mari ti trouv enn zom ek li ti panse ki li ti enn zardinie. Mari ti demann li: ‘Misie, silteple, dir mwa kot to’nn met li.’ Me kan misie-la ti dir, “Mari!” Mari ti konpran ki sa zom-la ti Zezi. Mari ti kriye: “Ansegnan!” ek li ti may Zezi. Zezi ti dir li: ‘Al dir mo bann frer ki to’nn trouv mwa.’ Deswit, Mari ti galoupe pou al get bann disip, ek li ti dir zot ki li ti trouv Zezi.

Inpe plitar dan lazourne, de disip ti pe marse pou al Emaus. Zot ti sorti Zerizalem. Enn zom ti zwenn zot lor semin ek li ti demann zot ki zot ti pe koze. Zot ti reponn: ‘To pa’nn tande? Finn gagn trwa zour depi ki bann sef pret inn fer touy Zezi. Asterla, bann madam pe dir ki li vivan!’ Zom-la ti demann zot: ‘Eski zot krwar seki bann profet ti dir? Bann profet ti dir ki Lekris ti pou mor ek ki apre, li ti pou resisite.’ Lerla, zom-la ti  kontign explik zot bann Lekritir. Kan zot ti ariv Emaus, bann disip-la ti demann zom-la pou res avek zot. Kan zot ti pe dine, zom-la ti priye lor dipin, ek zot ti konpran ki zom-la ti Zezi. Lerla, zom-la ti disparet.

Deswit, de disip-la ti al Zerizalem. Zot ti al dan lakaz kot bann zapot ti rasanble ek zot ti rakont bann zapot seki ti arive. Pandan ki zot tou ti dan lakaz-la, Zezi ti aparet ar zot. O-koumansman, bann zapot pa ti krwar ki Zezi sa. Lerla, Zezi ti dir zot:‘Get mo lame; tous mwa. Bann Lekritir ti anonse ki Lekris ti pou resisite.’

“Momem sime, laverite, lavi; personn pa kapav al kot mo Papa si li pa pas par mwa.”​—Zan 14:6