Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 92

Zezi Aparet ar Bann Peser

Zezi Aparet ar Bann Peser

Inpe letan apre ki Zezi ti aparet ar so bann zapot, Pier ti desid pou al lapes lor Lamer Galile. Toma, Zak, Zan, ek sertin disip ti al avek li. Toutlong lanwit zot ti lapes, me zot pa ti gagn nanye.

Landemin gramatin boner, zot ti trouv enn zom pe deboute lor bor lamer. Zom-la ti kriye: ‘Zot inn gagn pwason?’ Zot ti reponn: “Non!” Lerla, zom-la ti dir zot: “Zet zot file dan kote drwat zot bato.” Kan zot ti fer sa, zot file ti telman ranpli ar pwason ki zot pa ti pe kapav ramas file-la. Zan deswit ti konpran ki sa zom-la ti Zezi, ek li ti dir: “Lesegner sa!” Lerla, Pier deswit ti sot dan delo ek li ti naze ziska bor lamer. Bann lezot disip ti pe swiv par deryer dan bato.

Kan zot ti ariv lor bor lamer, zot ti trouv dipin ek pwason pe griye lor dife. Zezi ti dir zot amenn de-trwa pwason ankor. Lerla, li ti dir zot: ‘Vinn pran zot ti-dezene.’

 Apre ki zot ti fini manze, Zezi ti demann Pier: ‘Eski to kontan mwa plis ki lapes?’ Pier ti reponn: ‘Wi, Segner, to kone mo kontan twa.’ Lerla, Zezi ti dir li: ‘Nouri mo bann mouton.’ Ankor enn fwa, Zezi ti demann Pier: ‘Eski to kontan mwa?’ Pier ti reponn: ‘Segner, to kone mo kontan twa.’ Lerla, Zezi ti dir li: “Pran swin mo bann brebi.” Zezi ti poz li mem kestion enn trwaziem fwa. Pier ti bien tris. Li ti reponn: ‘Segner, to konn tou kitsoz. To kone ki mo kontan twa.’ Zezi ti dir li: “Donn manze mo bann mouton.” Lerla, li ti dir Pier: “Kontign swiv mwa.”

“Zezi dir zot: ‘Vini, swiv mwa, mo pou montre zot lapes dimoun.’ Lor vites, zot kit zot file, zot swiv Zezi.”​—Matie 4:19, 20