Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 87

Dernie Repa Zezi

Dernie Repa Zezi

Sak lane, bann Zwif ti selebre fet Pak le 14 Nizan. Sa fet-la ti fer zot rapel kouma Zeova ti liber zot ar lesklavaz dan Lezip ek ti fer zot rant dan Later Promiz. Lane 33 Nou Lepok, Zezi ek so bann zapot ti selebre Pak dan Zerizalem, dan enn pies ki lor letaz enn lakaz. Kan zot ti fini manze, Zezi ti dir zot: ‘Enn parmi zot pou trayir mwa.’ Bann zapot ti gagn sok, ek zot ti demann Zezi: ‘Kisannla sa?’ Zezi ti reponn: ‘Se sa zom ki mo pou donn sa bout dipin-la.’ Lerla, Zezi ti donn enn bout dipin Zida Iskaryot. Deswit, Zida ti leve ek li ti ale.

Lerla, Zezi ti fer enn lapriyer, li ti kas dipin an plizir bout, ek li ti donn bann zapot ki ti la. Li ti dir zot: ‘Manz sa dipin-la. Li reprezant mo lekor, ki mo pou done pou zot.’ Lerla, li ti fer enn lot lapriyer, li ti pran divin ek li ti donn so bann zapot. Li ti dir zot: ‘Bwar sa divin-la. Li reprezant mo disan, ki mo pou done pou pardon bann pese. Mo promet zot ki zot pou vinn bann lerwa ansam avek mwa dan lesiel. Fer sa toule lane pou ki zot rapel mwa.’ Sak lane, bann disip Zezi ankor zwenn ansam dan lasware le 14 Nizan. Sa rasanbleman-la apel Repa Lesegner.

 Apre sa repa-la, bann zapot ti diskite ant zot pou kone kisannla ki pli inportan. Me Zezi ti dir zot: ‘Seki pli gran, ouswa pli inportan parmi zot, se sa kikenn ki konsider limem kouma pli tipti, ouswa mwin inportan la.’

Zezi ti dir zot: ‘Zot mo bann kamarad. Mo dir zot tou seki mo Papa anvi ki mo dir zot. Biento, mo pou al kot mo Papa dan lesiel, me zot, zot pou res isi. Bann dimounn pou kone ki zot mo bann disip kan zot pou trouv lamour ki zot ena ant zot. Zot bizin kontan zot kamarad parey kouma mo’nn kontan zot.’

Alafin, Zezi ti fer enn dernie lapriyer. Li ti demann Zeova pou protez tou so bann disip ek pou ed zot travay ansam dan lape. Li ti priye pou ki nom Zeova sanktifie. Apre sa, Zezi ek so bann zapot ti sant bann kantik pou loue Zeova, ek apre zot ti ale. Biento, bann dimounn ti pou vinn aret Zezi.

“Pa gagn per, ti troupo, parski Bondie kontan pou donn zot so Rwayom.”​—Lik 12:32