Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 89

Pier Dir ki Li Pa Konn Zezi

Pier Dir ki Li Pa Konn Zezi

Kan Zezi ti avek so bann zapot dan enn pies lor letaz enn lakaz, li ti dir zot: ‘Sa lanwit-la, zot tou pou abandonn mwa.’ Me Pier ti dir Zezi: ‘Mwa non! Mem si zot tou abandonn twa, mwa, mo pa pou abandonn twa zame.’ Me Zezi ti dir Pier: ‘Avan ki enn kok sante, trwa fwa to pou dir ki to pa konn mwa.’

Kan bann solda ti amenn Zezi kot Kaif, laplipar bann zapot ti fini abandonn Zezi. Me de zapot ti swiv lafoul. Pier ti enn parmi zot. Li ti al dan lakour Kaif ek li ti pe sof limem kot enn dife. Dan lekleraz dife, enn servant ti trouv figir Pier, ek li ti dir: ‘Mo konn twa! To ti avek Zezi!’

Me Pier ti dir: ‘Non, mo pa ti avek li! Mo pa mem kone ki to pe koze!’ Lerla, li ti al kot laport. Inpe apre, enn lot servant ti trouv Pier ek li ti dir lafoul: ‘Sa zom-la ti avek Zezi!’ Me Pier ti reponn: ‘Mo pa mem konn Zezi!’ Apre sa, enn zom ti dir: ‘To enn parmi zot! Mo rekonet to laksan. To sorti Galile, parey kouma Zezi.’ Me Pier ti fer serman: ‘Mo pa konn li!’

Dan sa ler-la, enn kok ti sante. Pier ti trouv Zezi vire ek get li. Lerla, Pier ti rapel seki Zezi ti dir li. Li ti al deor ek li ti plore boukou.

Antretan, bann manb Sanedrin (lakour bann Zwif) ti rasanble dan lakaz Kaif pou ziz Zezi. Zot ti fini pran desizion pou touy Zezi, me zot ti pe rod enn rezon pou fer li. Selman, zot pa ti trouv nanye kont li. Alafin, Kaif ti demann Zezi: ‘Eski to Garson Bondie?’ Zezi ti reponn: ‘Wi.’ Lerla, Kaif ti dir: ‘Nou pa bizin lezot prev. Li pe insilte Bondie!’ Lerla, tou bann manb lakour ti dir: ‘Sa zom-la bizin mor.’ Zot ti tap Zezi kalot, zot ti  kras lor li, zot ti kouver so lizie, zot ti bat li ek zot ti dir: ‘Si to enn profet, dir nou kisannla inn bat twa!’

Gramatin, zot ti amenn Zezi dan lasal Sanedrin ek zot ti re-demann li: ‘Eski to Garson Bondie?’ Zezi ti reponn zot: ‘Zotmem ki pe dir mo Garson Bondie.’ Lerla, zot ti akiz li ki li ti pe insilte Bondie ek zot ti amenn li dan pale Gouverner Romin Pons Pilat. Ki ti arive apre? Se seki nou pou al gete asterla.

“Ler inn fini vini, kot zot pou disperse e kot sakenn pou retourn kot li. Zot pou les mwa tousel, me mo pa tousel parski mo Papa touzour avek mwa.”​—Zan 16:32