Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 74

Zezi Vinn Lemesi

Zezi Vinn Lemesi

Zan ti pe pres sa mesaz-la: ‘Enn kikenn pli gran ki mwa pe vini.’ Kan Zezi ti ena apepre 30 an, li ti sorti Galile ek li ti al Larivier Zourdin, kot Zan ti pe batiz bann dimounn. Zezi ti anvi ki Zan batiz li. Me Zan ti dir li: ‘Mo pa kapav batiz twa. Se twa ki bizin batiz mwa.’ Lerla, Zezi ti dir Zan: ‘Zeova anvi ki to batiz mwa.’ Alor, zot ti al dan Larivier Zourdin, ek Zan ti plonz Zezi dan delo.

Kan Zezi ti fini batize, li ti priye. Lerla, lesiel ti ouver, ek lespri Bondie ti desann lor Zezi dan form enn kolonb (ki resanble enn pizon kouler blan). Depi lesiel, Zeova ti dir: “Tomem mo Garson, ki mo bien kontan; sa fer mwa enn gran lazwa pou swazir twa.”

Kan lespri Zeova ti vinn lor Zezi, li ti vinn Lekris, ouswa Lemesi. Asterla, Zezi ti pou koumans fer travay ki Zeova ti avoy li fer lor later.

Deswit apre so batem, Zezi ti al dan dezer ek li ti res 40 zour laba. Kan li ti retourne, li ti al get Zan. Kan Zan ti trouv Zezi pe vini, Zan ti dir: ‘Get Lagno Bondie! Limem ki pou tir pese lemond.’ Kan li ti dir sa, Zan ti fer bann dimounn konpran ki Zezi ti Lemesi. Eski to kone ki ti ariv Zezi kan li ti dan dezer? Anou al gete.

“Enn lavwa, dan lesiel dir, ‘Tomem mo Garson, ki mo bien kontan; sa fer mwa enn gran lazwa pou swazir twa.’”​—Mark 1:11