Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 86

Zezi Resisit Lazar

Zezi Resisit Lazar

Zezi ti ena trwa bon kamarad ki ti res Betani, Lazar ek so de ser, Mari ek Mart. Enn zour, kan Zezi ti lot kote Zourdin, Mari ek Mart ti avoy Zezi enn mesaz bien inportan: ‘Lazar bien malad. Silteple, vinn vit!’ Me Zezi pa ti al deswit. Li ti atann de zour pase ek apre sa, li ti dir so bann disip: ‘Anou al Betani. Lazar pe dormi, ek mo pe al lev li.’ Bann zapot ti dir li: ‘Si Lazar pe dormi, sa pou ed li pou geri.’ Alor, Zezi ti dir zot: ‘Lazar inn mor.’

Kan Zezi ti ariv Betani, Lazar ti deza dan tonbo depi kat zour. Boukou dimounn ti vinn konsol Mari ek Mart. Kan Mart ti tann dir ki Zezi ti pe arive, li ti galoupe pou al zwenn li. Mart ti dir li: “Segner, si to ti la, mo frer pa ti pou mor.” Lerla, Zezi ti dir li: ‘To frer pou reviv. Mart, eski to krwar sa?’ Mart ti reponn: ‘Mo kone ki li pou resisite kan pou ena rezireksion.’ Lerla, Zezi ti dir li: “Momem rezireksion ek lavi.”

Apre sa, Mart ti al dir Mari: ‘Zezi inn arive.’ Mari ti galoupe pou al get Zezi, ek enn lafoul dimounn ti swiv li. Mari ti tom dan lipie Zezi, ek li pa ti pe kapav aret plore. Li ti dir Zezi: ‘Segner, si to ti la, nou frer ti pou ankor vivan!’ Zezi ti trouve ki Mari ti pe bien soufer, ek li osi li ti koumans plore. Kan bann dimounn ti trouv Zezi plore, zot ti dir: ‘Zezi ti bien kontan Lazar.’ Me sertin ti pe demann zotmem: ‘Kifer li pa finn sov so kamarad?’ Ki Zezi ti pou fer?

Zezi ti al kot tonbo Lazar. Enn gro ros ti ferm lantre sa tonbo-la. Alor, Zezi ti dir: ‘Tir sa ros-la.’ Mart ti dir: ‘Me sa fer kat zour ki li’nn mor! So lekor bizin pe santi pi.’ Me kanmem sa, zot ti tir sa ros-la, ek Zezi ti priye: ‘Papa, mersi ki to ekout mwa. Mo kone ki to touletan ekout mwa, me mo pe koz for pou ki sa bann dimounn-la kone ki to finn avoy mwa.’ Lerla, li ti kriye bien for: “Lazar, sorti deor!” Enn kitsoz extraordiner ti arive: Lazar ti  sorti deor! Li ti ankor anvlope ar bann bandaz. Alor, Zezi ti dir: ‘Tir tousala lor li ek les li ale.’

Boukou dimounn ki ti trouv sa ti koumans ena lafwa an Zezi. Me sertin ti al rakont bann Farizien tou seki ti arive. Depi sa zour-la, bann Farizien ti anvi touy Lazar ek Zezi toulede. Zida Iskaryot, enn parmi bann 12 zapot, ti al get bann Farizien an sekre ek li ti demann zot: ‘Komie zot pou pey mwa si mo donn zot enn koudme pou trouv Zezi?’ Zot ti tom dakor pou donn li 30 pies larzan, ek Zida ti koumans rod enn lokazion pou livre Zezi ar bann Farizien.

“Nou Bondie, li enn Bondie ki donn delivrans; Bondie [“Zeova,” NW] Lesegner, ki sap nou dan lamor.”​—Psom 68:20