Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 78

Zezi Pres Mesaz lor Rwayom

Zezi Pres Mesaz lor Rwayom

Inpe letan apre so batem, Zezi ti koumans prese: ‘Rwayom Bondie pe koste.’ Li ti al partou-partou dan Galile ek dan Zide, ek sertin disip ti al avek li. Kan li ti retourn Nazaret, landrwa kot li ti grandi, li ti al dan sinagog. Laba, li ti ouver roulo Izai ek li ti lir sa bann parol-la bien for: ‘Zeova finn donn mwa lespri sin pou ki mo kapav pres bonn nouvel.’ Bann dimounn ti anvi trouv Zezi fer bann mirak. Me Zezi ti gagn lespri sin sirtou pou pres bonn nouvel. Lerla, li ti dir bann dimounn ki ti pe ekout li: ‘Zordi, sa profesi-la inn realize.’

Apre sa, Zezi ti al kot Lamer Galile. Laba, li ti zwenn kat peser ki ti vinn so bann disip. Zezi ti dir zot: ‘Vinn avek mwa, ek mo pou fer zot lapes bann dimounn.’ Sa kat zom-la ti Pier, Andre, Zak, ek Zan. Zot ti kit zot travay deswit ek zot ti swiv Zezi. Zot ti al partou dan Galile, ek zot ti pres lor Rwayom Zeova. Zot ti pres dan bann sinagog, dan bann bazar, ek lor bann semin. Enn gran lafoul ti swiv zot partou kot zot ti ale. Partou bann dimounn ti tann koz lor Zezi, mem ziska dan Siri.

Avek letan, Zezi ti donn sertin parmi so bann disip pouvwar pou geri bann dimounn ek pou pous bann demon. Lezot disip ti al avek li dan bann lavil ek bann vilaz pou prese. Bann fam fidel ar Bondie kouma Zann, Sizann, ek Mari ki sorti Magdala, ti pran swin Zezi ek so bann disip.

Apre ki li ti form so bann disip, Zezi ti avoy zot prese dan Galile. Boukou dimounn dan Galile ti vinn bann disip Zezi ek zot ti pran batem. Ti ena telman boukou dimounn ki ti anvi vinn so disip ki Zezi ti konpar zot ar enn karo ki ti pare pou rekolte. Zezi ti dir: ‘Priye Zeova pou ki Li avoy plis travayer dan karo.’ Plitar, Zezi ti swazir 70 disip ek li ti avoy zot prese de par de partou dan Zide. Zot ti koz lor Rwayom ar tou kalite dimounn. Kan  bann disip ti retourne, zot ti bien kontan pou rakont Zezi tou seki ti arive. Lediab pa ti kapav fer nanye pou aret sa travay predikasion la.

Zezi ti anvi ki so bann disip kontign fer sa travay inportan la, mem apre ki li retourn dan lesiel. Alor, li ti dir zot: ‘Pres bonn nouvel partou lor later. Ansegn bann dimounn Parol Bondie, ek batiz zot.’

“Mo bizin anons Bonn Nouvel Rwayom Bondie dan lezot lavil osi; akoz samem Bondie finn avoy mwa.”​—Lik 4:43