Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 83

Zezi Nouri Bann Milye Dimounn

Zezi Nouri Bann Milye Dimounn

Bann zapot ti fini enn kanpagn predikasion zis avan fet Pak lane 32 Nou Lepok. Zot ti bien fatige. Alor, Zezi ti amenn zot Betsaid par bato, pou ki zot repoze. Me kan bato-la ti ariv pre ar lakot, Zezi ti trouve ki plizir milye dimounn ti swiv zot ziska laba. Mem si Zezi ti anvi pas inpe letan tousel avek so bann zapot, li ti bien akeyir sa bann dimounn-la. Li ti geri bann malad ek li ti koumans ansegn zot. Toutlong lazourne, Zezi ti ansegn zot lor Rwayom Bondie. Kan ti pe koumans fer nwar, bann zapot ti vinn get Zezi ek zot ti dir li: ‘Bannla sirman pe gagn fin. Fer zot ale pou ki zot kapav gagn enn kitsoz pou manze.’

Zezi ti reponn: ‘Zot pa bizin ale. Donn zot enn kitsoz pou manze isi mem.’ Bann zapot ti demande: ‘Eski to anvi ki nou al aste dipin pou zot?’ Filip, enn parmi bann zapot, ti dir: ‘Mem si nou ena boukou kas, nou pa pou kapav aste dipin pou sa kantite dimounn-la.’

Lerla, Zezi ti demann zot: ‘Ki nou ena pou manze?’ Andre ti reponn: ‘Nou ena sink dipin ek de ti pwason. Sa pa pou ase.’ Me Zezi ti dir zot: ‘Amenn dipin-la ek pwason-la.’ Zezi ti demann bann dimounn pou asiz par group 50 ouswa 100. Li ti pran bann dipin ek bann pwason la, li ti get lesiel, ek li ti priye. Apre sa, li ti donn bann manze-la so bann zapot ek zot ti partaz sa ar tou dimounn. Zot tou ti manze ziska ki zot vant  plin. Ti ena 5,000 zom, plis bann madam ek bann zanfan. Apre sa, bann zapot ti ramas bann manze ki ti reste, pou pa fer gaspiyaz. Ti res 12 panie bien ranpli! Sa ti enn mirak extraordiner, pa vre?

Bann dimounn ti telman inpresione ki zot ti anvi fer Zezi vinn zot lerwa. Me Zezi ti kone ki pa ti ankor ariv ler pou ki Zeova fer li vinn lerwa. Alor, Zezi ti fer lafoul ale ek li ti dir so bann zapot al lot kote Lamer Galile. Zot ti rant dan bato, ek Zezi ti al tousel lor montagn. Kifer? Parski li ti anvi pran letan pou priye so Papa. Mem si Zezi ti ena boukou kitsoz pou fer, Li ti touletan pran letan pou priye.

“Napa travay pou manze ki kapav gate, travay pou manze ki pa fini zame e ki donn lavi eternel. Sa manze la, samem manze ki Garson Limanite pou donn zot.”​—Zan 6:27