Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 84

Zezi Mars lor Delo

Zezi Mars lor Delo

Zezi pa ti zis kapav geri bann malad ek resisit bann mor. Li ti osi ena kontrol lor divan ek lapli. Apre ki li ti fini fer so lapriyer lor montagn, Zezi ti get dan direksion Lamer Galile ek li ti trouv enn tanpet. So bann zapot ti lor bato, ek zot ti pe gagn difikilte pou rame akoz divan. Zezi ti desann lor montagn ek li ti koumans mars lor delo dan direksion zot bato. Kan bann zapot ti trouv enn kikenn pe mars lor delo, zot ti gagn per. Me Zezi ti dir zot: ‘Mwa sa. Pa bizin zot gagn per.’

Pier ti dir: ‘Segner, si vremem twa sa, donn lord pou ki mo vinn zwenn twa.’ Zezi ti dir Pier: ‘Vini.’ Alor, dan sa gran tanpet-la, Pier ti sorti dan bato ek li ti mars lor delo pou al zwenn Zezi. Me kan li ti vinn pre ar Zezi, Pier ti get sa tanpet-la ek li ti gagn per. Lerla, li ti koumans koule. Pier ti kriye: ‘Segner, sap mwa!’ Zezi ti trap so lame, ek ti dir li: ‘Kifer to’nn doute? To lafwa kote?’

Zezi ek Pier ti mont dan bato, ek deswit tanpet-la ti arete. Dapre twa, ki bann zapot ti resanti? Zot ti dir Zezi: “To vremem garson Bondie.”

Pa zis sa fwa-la ki Zezi ti kontrol letan. Enn lot fwa, kan Zezi ek so bann zapot ti pran enn bato pou al lot kote lamer, Zezi ti al par deryer pou dormi. Pandan ki li ti pe dormi, enn gro tanpet ti leve. Bann vag ti pe kraz lor bato ek li ti pe ranpli ar delo. Bann zapot ti lev Zezi, ek zot ti kriye: ‘Ansegnan, nou pou mor! Ed nou!’ Zezi ti leve ek li ti dir lamer: “Res trankil, kalme twa!” Deswit, lamer ek divan ti kalme. Zezi ti demann bann zapot: ‘Zot lafwa kote?’ Bann zapot ti dir sakenn ar zot kamarad: “Mem divan ek lamer obeir li.” Bann zapot ti aprann ki, si zot ti ena enn konfians total an Zezi, zot pa ti bizin per nanye.

“Si mo pa ti ena lafwa ki mo pou trouv bonte Zeova dan mo lavi, kot mo ti pou ete?”​—Psom 27:13NW.