Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 85

Zezi Geri enn Zom Zour Saba

Zezi Geri enn Zom Zour Saba

Bann Farizien ti deteste Zezi ek zot ti pe rod enn rezon pou aret li. Zot ti dir ki fode pa li geri bann dimounn zour Saba. Pandan enn Saba, Zezi ti trouv enn zom aveg pe demann sarite lor semin. Zezi ti dir so bann disip: ‘Gete kouma pwisans Bondie pou ed sa zom-la.’ Zezi ti melanz so lakras ar inpe later pou fer enn labou, ek li ti met sa labou-la lor lizie zom aveg la. Apre sa, Zezi ti dir li: ‘Al lav to lizie dan pisinn Siloe.’ Zom-la ti ekout Zezi. Lerla, pou premie fwa dan so lavi, zom-la ti trouv kler.

Bann dimounn ti bien etone. Zot ti dir: ‘Pa limem ki abitie asize ek demann sarite, ouswa eski se enn lot dimounn ki resanble li?’ Zom-la ti reponn: ‘Momem sa. Mo’nn ne aveg!’ Lerla, zot ti demann li: ‘Kifer to nepli aveg?’ Kan li ti rakont zot seki ti arive, zot ti amenn li kot bann Farizien.

Zom-la ti dir bann Farizien: ‘Zezi inn met labou lor mo lizie, ek li’nn dir mwa al lav li. Mo’nn ekout li ek asterla mo trouv kler.’ Bann Farizien ti dir: ‘Si Zezi pe geri dimounn zour Saba, so pouvwar pa kapav sorti kot Bondie.’ Me lezot ti dir: ‘Si so pouvwar pa ti sorti kot Bondie, li pa ti pou kapav fer okenn gerizon.’

Bann Farizien ti fer bann paran sa zom-la vini ek zot  ti demande: ‘Kouma zot garson pe kapav trouv kler asterla?’ Bann paran-la ti gagn per, parski bann Farizien ti dir ki zot ti pou met tou bann ki ena lafwa an Zezi deor dan sinagog. Alor, zot ti dir: ‘Nou pa kone. Demann li.’ Bann Farizien ti poz zom-la pli boukou kestion. Lerla, li ti reponn zot: ‘Mo finn dir zot tou seki mo kone. Kifer zot pe kontign poz mwa kestion?’ Bann Farizien ti ankoler, ek zot ti met li deor.

Zezi ti al get zom-la ek ti demann li: ‘Eski to ena lafwa dan Lemesi?’ Zom-la ti reponn: ‘Mo ti pou ena lafwa an li si mo ti kone kisannla li ete.’ Lerla, Zezi ti dir li: ‘Momem Lemesi.’ Zezi ti bien zanti, pa vre! Li pa ti zis geri sa zom-la, me li ti osi ed li pou ena lafwa.

“Zot fer erer, parski zot pa konn Lekritir e pwisans Bondie.”​—Matie 22:29