Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 79

Zezi Fer Boukou Mirak

Zezi Fer Boukou Mirak

Zezi ti vinn lor later pou anons bon nouvel lor Rwayom Bondie. Me Zeova ti osi donn li lespri sin pou ki li fer bann mirak. Sa bann mirak-la ti montre seki Zezi ti pou fer kan li ti pou vinn Lerwa. Zezi ti kapav geri ninport ki maladi. Partou kot li ti ale, bann dimounn malad ti vinn get li ek li ti geri zot tou. Bann aveg ti trouv kler, bann sourd ti tande, ek bann andikape ti marse. Li ti osi expilse bann demon ki ti dan bann dimounn posede. Bann dimounn ti zis tous rebor linz Zezi ek zot ti geri. Boukou dimounn ti swiv Zezi partou kot li ti ale. Zame li pa ti pous bann ki ti vinn get li, mem kan li ti anvi inpe trankilite.

Enn zour, bann dimounn ti amenn enn zom paralize dan lakaz kot Zezi ti pe reste. Me zot pa ti kapav rantre, parski ti ena tro boukou dimounn andan. Alor, zot ti fer enn trou dan twa lakaz-la, ek zot ti desann zom paralize la kot Zezi. Lerla, Zezi ti dir zom-la: ‘Leve ek marse.’ Kan zom-la ti marse, tou dimounn ti bien inpresione!

Enn lot zour, kan Zezi ti rant dan enn vilaz, dis zom ki ti ena lalep ti debout depi lwin ek zot ti kriye: ‘Zezi, ed nou!’ Dan sa lepok-la, bann dimounn ki ti ena lalep pa ti gagn drwa koste kot lezot dimounn. Zezi ti dir zot al tanp. Dapre Lalwa Zeova, enn lepre ti bizin al tanp kan li ti geri. Pandan ki sa bann zom-la ti  pe marse pou al tanp, zot ti geri. Kan enn parmi zot ti remarke ki li ti geri, li ti revinn get Zezi pou remersie li ek pou donn Bondie laglwar. Parmi sa dis zom-la, zis li tousel ki ti remersie Zezi.

Enn madam ki ti malad depi 12 an, ti bien anvi geri. Dan lafoul, li ti koste ar Zezi par deryer ek li ti tous rebor so linz. Deswit madam-la ti geri. Me Zezi ti demande: “Kisannla inn tous mwa?” Mem si madam-la ti gagn per, li ti al kot Zezi ek li ti dir li laverite. Lerla, Zezi ti rasir li ek ti dir li: ‘Mo tifi, al anpe.’

Enn zom bien inportan, ki ti apel Zair, ti sipliy Zezi: ‘Vinn kot mwa! Mo tifi bien malad.’ Me avan ki Zezi ti ariv kot Zair, tifi-la ti fini mor. Kan Zezi ti arive, li ti trouv boukou dimounn pe plore ansam ar fami tifi-la. Zezi ti dir zot: ‘Pa bizin zot plore; li pe zis dormi.’ Lerla, Zezi ti trap lame tifi-la ek li ti dir: ‘Zennfi, leve!’ Deswit tifi-la ti leve. Lerla, Zezi ti dir so paran donn li kitsoz pou manze. Esey mazine seki so paran ti resanti!

“Bondie ti vers pwisans Lespri Sin lor Zezi . . . Li ti al partou, li fer dibien e ti geri tou dimoun ki ti may dan pouvwar diab, parski Bondie ti avek li.”​—Zistwar Bann Apot 10:38