Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 81

Sermon lor Montagn

Sermon lor Montagn

Apre ki li ti fini swazir so 12 zapot, Zezi ti desann lor montagn ek li ti al dan enn plas kot enn gran lafoul ti rasanble. Zot ti sorti depi Galile, Zide, Tir, Sidon, Siri, ek lot kote Zourdin. Zot ti amenn bann dimounn ki ti malad ek osi bann dimounn ki ti posede par bann demon. Zezi ti geri zot tou. Apre sa, li ti asiz inpe pli lao lor montagn ek li ti koumans ansegn zot. Li ti explike seki nou bizin fer pou vinn kamarad Bondie. Nou bizin konpran ki nou bizin Zeova dan nou lavi ek nou bizin aprann kontan Li. Me nou pa kapav kontan Zeova si nou pa kontan lezot. Nou bizin bon ek zis anver tou dimounn, mem anver nou bann lennmi.

Zezi ti dir: ‘Li pa ase ki zot kontan zis zot bann kamarad. Zot bizin kontan osi zot bann lennmi ek pardonn lezot avek tou zot leker. Si enn kikenn ena kitsoz kont twa, al get li deswit ek demann li pardon. Tret lezot kouma to ti pou kontan ki zot tret twa.’

 Zezi ti donn osi bann bon konsey konsernan bann kitsoz materyel. Li ti dir: ‘Kitsoz pli inportan se pa ki zot ena boukou kas, me ki zot vinn bann kamarad Zeova. Enn voler kapav kokin zot kas, me personn pa kapav kokin lamitie ki zot ena avek Zeova. Aret trakase pou bann kitsoz ki zot pou manze, bwar, ouswa pou linz ki zot pou mete. Get bann zwazo. Bondie touletan fer sir ki zot ena kitsoz pou manze. Bann traka pa pou fer zot viv enn zour anplis. Pa bliye, Zeova kone ki zot bizin.’

Zame lafoul pa ti tann enn kikenn koz parey kouma Zezi. Bann sef relizie pa ti ansegn zot sa bann kitsoz-la. Kifer Zezi ti enn bon ansegnan koumsa? Parski tou seki li ti ansegne ti sorti kot Zeova.

“Met mo fardo lor zot ledo, e vinn aprann ar mwa parski mo karakter li dou e mo leker ranpli ar imilite.”​—Matie 11:29