Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 77

Enn Madam kot enn Pwi

Enn Madam kot enn Pwi

Apre fet Pak, Zezi ek so bann disip ti pas par Samari pou retourn dan Galile. Pre ar lavil Sishar, Zezi ti aret enn plas ki apel pwi Zakob. Pandan ki li ti pe repoze, so bann disip ti al dan lavil pou aste manze.

Enn madam ti vinn tir delo dan pwi. Lerla, Zezi ti dir li: ‘Donn mwa inpe delo pou bwar.’ Li ti reponn: ‘Kifer to koz ar mwa? Mo enn Samaritenn. Bann Zwif pa koz ar bann Samariten.’ Zezi ti dir li: ‘Si to ti kone kisannla mo ete, to ti pou demann mwa kitsoz pou bwar ek mo ti pou donn twa delo ki donn lavi.’ Madam-la ti demann li: ‘Ki to pe rod dir? Enn seo to pena!’ Zezi ti dir li: ‘Ninport kisannla ki bwar delo ki mo donn li, li pa pou regagn swaf ankor.’ Lerla, madam-la ti dir li: ‘Misie, donn mwa sa delo-la.’

Lerla, Zezi ti dir li: ‘Dir to mari vinn isi.’ Li ti reponn: ‘Mo pena mari.’ Zezi ti dir li: ‘To pe koz laverite. To’nn marye sink fwa, ek asterla sa kikenn ar ki to pe viv la, to pa marye ar li.’ Madam-la ti dir: ‘To enn profet!’ Apre sa, li ti dir: ‘Mo pep krwar ki nou kapav ador Bondie lor sa montagn-la, me bann Zwif dir ki nou kapav ador Bondie zis dan Zerizalem. Mwa mo krwar ki, kan Lemesi pou vini, li pou ansegn nou kouma pou ador Bondie.’ Lerla, Zezi ti dir li enn kitsoz ki li pa ti ankor dir personn: ‘Momem Lemesi.’

 Madam-la vit-vit ti retourn dan so lavil ek li ti dir bann dimounn: ‘Mo krwar ki mo’nn trouv Lemesi. Li konn tou kitsoz lor mwa. Vini, vinn gete!’ Bann Samariten ti swiv li ziska pwi-la ek zot ti ekout bann lansegnman Zezi.

Bann Samariten ti invit Zezi pou res dan zot lavil. Pandan de zour, Zezi ti ansegn bann dimounn laba, ek boukou ti ena lafwa an li. Zot ti dir Samaritenn-la: ‘Apre ki nou’nn ekout sa misie-la, nou kone ki limem sover lemond.’

“‘Vini!’ Dimoun ki swaf bizin vini, dimoun ki anvi pran delo lavi, pran li gratis.”​—Revelasion 22:17