Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion Seksion 12

Introdiksion Seksion 12

Zezi ti ansegn bann dimounn lor Rwayom ki dan lesiel. Li ti osi ansegn zot priye pou ki nom Bondie sanktifie, ki So Rwayom vini ek ki So volonte realize lor later. Si to enn papa ouswa enn mama, explik to zanfan seki sa lapriyer-la vedir pou nou. Zezi pa ti les Satan fer li vinn infidel. Bann zapot ki Zezi ti swazir ti vinn bann premie manb sa Rwayom-la ek zot ena bann responsabilite bien inportan. Fer to zanfan trouve ki Zezi ti vremem interese ar vre ladorasion. Zezi ti anvi ed lezot. Akoz sa, li ti geri bann malad, li ti donn manze bann ki ti fin, ek li ti mem resisit bann dimounn ki ti mor. Par sa bann mirak-la, Zezi inn montre seki Rwayom pou fer pou bann dimounn.

DAN SA SEKSION-LA

LESON 74

Zezi Vinn Lemesi

Kan Zan ti dir ki Zezi Lagno Bondie, ki li ti pe rod dir?

LESON 75

Lediab Teste Zezi

Lediab teste Zezi trwa fwa. Ki trwa tantasion Lediab ti servi? Kouma Zezi ti reponn?

LESON 76

Zezi Netway Tanp

Kifer Zezi pous bann zanimo andeor tanp ek li devir latab bann dimounn ki pe sanz larzan?

LESON 77

Enn Madam kot enn Pwi

Enn Samaritenn ti etone kan Zezi ti koz ar li. Kifer? Ki kitsoz Zezi ti dir li, ki li pa ti ankor dir personn?

LESON 78

Zezi Pres Mesaz lor Rwayom

Zezi ti invit sertin parmi so bann disip pou ‘lapes bann dimounn.’ Plitar, li ti form 70 disip pou pres bonn nouvel.

LESON 79

Zezi Fer Boukou Mirak

Partou kot Zezi ti ale, bann dimounn malad ti vinn get li pou gagn led, ek li ti pe geri zot. Li ti mem resisit enn tifi.

LESON 80

Zezi Swazir Douz Zapot

Kifer Zezi ti swazir zot? Eski to rapel zot nom?

LESON 81

Sermon lor Montagn

Zezi ansegn enn lafoul bann leson bien inportan.

LESON 82

Zezi Montre So Bann Disip Kouma pou Priye

Ki bann kitsoz Zezi ti dir so bann disip kontign demande?

LESON 83

Zezi Nouri Bann Milye Dimounn

Ki sa mirak-la aprann nou lor Zezi ek Zeova?

LESON 84

Zezi Mars lor Delo

Mazinn seki bann zapot ti resanti kan zot ti trouv sa mirak-la?

LESON 85

Zezi Geri enn Zom Zour Saba

Tou dimounn pa kontan mirak ki Zezi ti fer. Kifer?

LESON 86

Zezi Resisit Lazar

Kan Zezi trouv Mari pe plore, li osi li koumans plore. Me enn sel kout, zot tristes ti vinn lazwa.