Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 72

Zezi Grandi

Zezi Grandi

Zezi avek so bann frer ek ser ti res dan Nazaret avek zot paran, Zozef ek Mari. Pou pran swin so fami, Zozef ti travay kouma sarpantie. Li ti ansegn so fami bann lalwa Zeova. Zozef ek so fami ti al sinagog souvan pou ador Zeova. Toule lane, zot ti al Zerizalem pou fet Pak.

Kan Zezi ti ena 12 an, zot ti al Zerizalem, parey kouma zot ti abitie fer. Lavil ti ranpli ar dimounn ki ti vinn selebre fet Pak. Apre fet-la, Zozef ek Mari ti koumans zot vwayaz pou retourn kot zot. Zot ti panse ki Zezi ti ansam avek bann dimounn ki ti pe retourne. Me kan zot ti al rod Zezi parmi bann fami, zot pa ti trouv li.

Zot ti retourn Zerizalem, ek pandan trwa zour, zot ti rod zot garson. Alafin, zot ti al dan tanp ek Zezi ti laba. Li ti pe asiz omilie bann ansegnan. Li ti pe ekout zot bien ek li ti pe poz zot bann kestion bien interesan. Bann ansegnan-la ti telman  inpresione par Zezi ki zot ti koumans poz li bann kestion. Ek zot ti etone par so bann repons. Zot ti trouve ki Zezi ti konpran bien Lalwa Zeova.

Zozef ek Mari ti gagn boukou traka. Mari ti dir Zezi: ‘Mo garson, nou’nn rod twa partou! Kot to ti ete?’ Zezi ti reponn: ‘Eski zot pa kone ki mo bizin dan lakaz mo Papa?’

Zezi ti retourn Nazaret avek so bann paran. Zozef ti montre Zezi kouma pou fer travay sarpantie. Ki kalite dimounn to panse Zezi ti ete kan li ti zenn? Amezir ki li ti pe grandi, li ti gagn plis sazes, ek li ti gagn faver Bondie ek faver bann zom.

“Mo ena boukou plezir obeyir to volonte, Bondie. Mo finn grav to lalwa dan mo leker.”​—Psom 40:8