Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 73

Zan Anonse ki Lemesi Pe Vini

Zan Anonse ki Lemesi Pe Vini

Kan Zan, garson Zakari ek Elizabet, ti vinn gran, li ti vinn enn profet. Zeova ti servi Zan pou fer lepep kone ki Lemesi ti pou vini. Me olie ki li ti ansegn dan bann sinagog ouswa dan bann lavil, Zan ti pres dan dezer. Bann dimounn ti sorti depi Zerizalem ek partou dan Zide pou vinn ekout Zan. Zan ti ansegn zot ki, pou fer Bondie plezir, zot ti bizin aret fer seki move. Apre ki zot ti ekout Zan, boukou dimounn ti repanti, ek Zan ti batiz zot dan Larivier Zourdin.

Zan ti viv enn lavi bien sinp. Li ti met bann linz ki ti fer ar lapo samo, ek li ti manz sotrel ek dimiel. Bann dimounn ti anvi kone kisannla li ete. Mem bann Farizien ek bann Sadisein, ki ti bann dimounn orgeye, ti vinn get li. Zan ti dir zot: ‘Zot bizin sanze ek repanti. Pa panse ki zot pli bon ki lezot. Zot dir ki zot bann zanfan Abraam, me sa pa vedir ki zot bann zanfan Bondie.’

Boukou dimounn ti vinn get Zan ek ti demann li: ‘Ki nou bizin fer pou fer Bondie plezir?’ Zan ti reponn zot: ‘Si to ena de linz, donn enn ladan enn kikenn ki bizin sa.’ Eski to kone kifer li ti dir sa? Li ti anvi ki bann dimounn konpran ki, pou fer Bondie plezir, zot ti bizin kontan lezot.

Zan ti dir bann dimounn ki ramas tax: ‘Zot bizin onet ek aret anbet dimounn.’ Ek li ti dir bann solda: ‘Aret pran gous ek aret koz manti.’

 Bann pret ek bann Levit osi ti vinn get Zan. Zot ti demann li: ‘Kisannla to ete? Tou dimounn anvi kone.’ Zan ti reponn zot: ‘Mo enn lavwa ki pe kriye dan dezer, ki pe gid lepep ver Zeova, parey kouma Izai ti predir.’

Bann dimounn ti bien kontan seki Zan ti pe ansegn zot. Boukou ti pe demann zotmem si Zan ti Lemesi. Me Zan ti dir zot: ‘Enn kikenn pli gran ki mwa pe vini. Mo pa mem merite pou tir so sandalet dan so lipie. Mwa, mo batiz dan delo, me li, li pou batiz ar lespri sin.’

“Li ti vini kouma temwin pou donn so temwagnaz lor lalimier e pouki tou dimounn krwar.”​—Zan 1:7