Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 68

Elizabet Gagn enn Ti-Baba

Elizabet Gagn enn Ti-Baba

Plis ki 400 an inn pase depi ki’nn fini konstriksion miray Zerizalem. Enn pret ki ti apel Zakari ek so madam, Elizabet, ti viv pre ar lavil Zerizalem. Zot ti marye depi bien lontan, me zot pa ti ena zanfan. Enn zour, pandan ki Zakari ti pe bril lansan dan Parti ki Sin dan tanp, anz Gabriel ti aparet ar li. Zakari ti gagn bien per, me Gabriel ti dir li: ‘Pa gagn per. Mo ena enn bon nouvel ki sorti kot Bondie pou twa. To madam, Elizabet, pou gagn enn garson ek li pou apel Zan. Zeova inn swazir Zan pou fer enn travay spesial.’ Me Zakari ti demande: ‘Kouma mo kapav krwar twa? Mo madam ek mwa, nou tro vie pou gagn enn zanfan.’ Lerla, Gabriel ti reponn: ‘Bondie inn avoy mwa pou donn twa sa nouvel-la. Me akoz to pa’nn krwar mwa, to pa pou kapav koze ziska ki sa ti-baba-la ne.’

Sa zour-la, Zakari ti res pli lontan dan Parti ki Sin dan tanp. Alor, kan li ti sorti, bann dimounn ki ti pe atann li deor ti anvi kone ki ti arive. Me Zakari pa ti kapav koze. Li ti zis kapav fer bann mouvman ar so lame. Alor, lepep ti konpran ki Zakari ti gagn enn mesaz ar Bondie.

Avek letan, Elizabet ti tom ansint ek li ti gagn enn ti garson, parey kouma anz-la ti dir. Bann kamarad ek bann fami Elizabet ti vinn get ti-baba-la. Zot ti bien kontan pou Elizabet. Elizabet ti dir zot: ‘Li pou apel Zan.’ Me zot ti dir: ‘Pena personn dan to fami ki apel Zan. Apel li Zakari, parey kouma so papa.’ Me Zakari ti ekrir: ‘Li pou apel Zan.’ Deswit apre sa, Zakari ti rekoumans koze. Tou dimounn dan Zide ti tann koz lor sa ti-baba-la, ek zot ti pe demann zotmem: ‘Ki sa zanfan pou vini kan li pou vinn gran?’

Lerla, Zakari ti ranpli ar lespri sin ek li ti dir: ‘Anou donn laglwar Zeova! Li ti promet Abraam ki Li ti pou  avoy enn sover, Lemesi, pou sov nou. Zan pou vinn enn profet ek li pou prepar sime pou Lemesi.’

Elizabet ti ena enn fami ki ti apel Mari ek li osi, ti ariv li enn kitsoz extraordiner. Nou pou trouv sa dan prosin sapit.

“Pou dimoun, li inposib, me pou Bondie tou kiksoz posib.”​—Matie 19:26