Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 71

Zeova Protez Zezi

Zeova Protez Zezi

Dan enn pei ki trouv dan les Izrael, ti ena bann dimounn ki ti krwar ki bann zetwal ti kapav gid zot. Enn aswar, sertin zom ki ti sorti dan Les ti trouv enn kitsoz ki ti resanble enn zetwal. Sa ‘zetwal-la’ ti pe briye ek ti pe bouze dan lesiel. Bann zom-la ti swiv li ek li ti gid zot ziska Zerizalem. Laba, zot ti koumans demann bann dimounn: ‘Zanfan ki pou vinn lerwa bann Zwif la kote? Nou finn vini pou prostern devan li.’

Kan Erod, lerwa Zerizalem, ti tann koz lor sa nouvo lerwa-la, li ti gagn boukou traka. Li ti demann bann sef pret: ‘Ki landrwa sa lerwa-la sipoze ne?’ Zot ti dir li: ‘Bann profet ti dir ki li ti pou ne dan Betleem.’ Lerla, Erod ti apel sa bann zom ki ti sorti dan Les la ek li ti dir zot: ‘Al Betleem ek rod sa zanfan-la. Apre sa, retourne ek dir mwa kotsa li ete. Mwa osi mo anvi prostern devan li.’ Me Erod ti pe koz manti.

‘Zetwal-la’ ti rekoumans bouze. Bann zom-la ti swiv li ziska Betleem. Laba, ‘zetwal-la’ ti aret lao enn lakaz. Bann zom-la ti rant dan lakaz-la ek zot ti trouv Zezi ek so mama, Mari. Zot ti prostern devan zanfan-la ek zot ti donn li bann kado kouma lor, lansan, ek lamir. Eski se Zeova ki ti avoy sa bann zom-la rod Zezi? Non!

Sa lanwit-la, Zeova ti koz ar Zozef dan enn rev. Li ti dir: ‘Erod anvi touy Zezi. Pran to madam ek to garson, ek sove al Lezip. Res laba ziska ki mo dir zot ki zot kapav retourne.’ Deswit, Zozef ek so fami ti al Lezip.

Zeova ti dir sa bann zom ki ti sorti dan Les la ki fode pa zot retourn kot Erod. Kan Erod ti konpran ki zot pa ti pou revinn get li, li ti extra ankoler. Erod pa ti kone kotsa Zezi ti ete. Alor, li ti donn lord pou touy tou bann ti garson ki ti ena  mem laz ki Zezi. Me Zezi ti deza bien lwin. Li ti an sekirite dan Lezip.

Avek letan, Erod ti mor. Lerla, Zeova ti dir Zozef: ‘Asterla zot kapav retourne.’ Zozef, Mari, ek Zezi ti retourn Izrael, ek zot ti al res dan lavil Nazaret.

“Mo parol ki sorti dan mo labous . . . pou reisi akonpli seki mo’nn avoy li fer”​—Izai 55:11