Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion Seksion 11

Introdiksion Seksion 11

Sa seksion-la rakont seki ena dan bann Lekritir Grek Kretien. Zezi ti ne dan enn fami pov ki ti res dan enn ti lavil. Li ti travay avek so papa, ki ti enn sarpantie. Se Zezi ki pou sov bann imin. Zeova inn swazir Zezi pou vinn Lerwa dan Rwayom ki dan lesiel. Si to enn papa ouswa enn mama, ed to zanfan pou trouve kouma Zeova finn bien swazir fami ek lanvironnman kot Zezi ti pou grandi. Montre li kouma Zeova ti protez Zezi pou ki Erod pa touy li. Montre li osi ki nanye pa kapav anpes Zeova realiz so proze. Explik li kouma Zeova ti donn Zan responsabilite pou prepar larive Zezi. Met bien laksan lor kouma Zezi, depi ki li tipti, inn montre ki li bien kontan bann konsey ranpli ar sazes ki sorti kot Zeova.

DAN SA SEKSION-LA

LESON 68

Elizabet Gagn enn Ti-Baba

Kifer Gabriel ti dir Zakari ki li pa ti pou kapav koze ziska ki so ti-baba ne?

LESON 69

Gabriel Al Get Mari

Gabriel ti donn Mari enn mesaz ki ti sanz so lavi.

LESON 70

Bann Anz Anons Nesans Zezi

Bann berze ki ti tann seki bann anz ti dir ti reazir deswit.

LESON 71

Zeova Protez Zezi

Enn move lerwa ti anvi touy Zezi.

LESON 72

Zezi Grandi

Kouma Zezi ti inpresionn bann ansegnan ki ti dan tanp?

LESON 73

Zan Anonse ki Lemesi Pe Vini

Kan li ti vinn gran, Zan ti vinn enn profet. Li ti ansegne ki Lemesi ti pe vini. Kouma lepep ti reazir ar so mesaz?