Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 61

Zot Pa Finn Met Zot Azenou

Zot Pa Finn Met Zot Azenou

Inpe letan apre ki Lerwa Naboukodonozor ti rev sa stati-la, li ti ranz enn gran stati an-or. Li ti met li dan laplenn Doura ek li ti invit bann dimounn ki pli inportan dan pei pou rasanble devan sa stati-la. Parmi sa bann dimounn-la ti ena Shadrak, Meshak, ek Abed-Nego. Lerwa ti donn sa lord-la: ‘Deswit kouma zot tann son bann tronpet, bann laarp, ek lezot linstriman lamizik, met zot azenou devan sa stati-la! Dimounn ki pa azenou, pou zet li dan enn four dife.’ Eski sa trwa Ebre-la pou azenou devan sa stati-la? Ouswa eski zot pou ador zis Zeova?

Apre sa, lerwa ti donn lord pou zwe lamizik. Tou dimounn ti tom azenou ek ti ador stati-la, exsepte Shadrak, Meshak, ek Abed-Nego. Sertin dimounn ti remark sa ek zot ti dir lerwa: ‘Sa trwa Ebre-la pa’le ador to stati.’ Naboukodonozor ti fer Shadrak, Meshak, ek Abed-Nego vini ek li ti dir zot: ‘Mo pou donn zot enn deziem sans pou ador stati-la. Si zot pa ador li, mo pou zet zot dan four dife. Okenn bondie pa pou kapav sap zot.’ Lerla, trwa Ebre-la ti reponn: ‘Nou pa bizin enn lot sans. Nou Bondie kapav sov nou. Me mem si Li pa sov nou, nou pa pou ador to stati.’

Naboukodonozor ti bien ankoler. Li ti dir so bann zom: ‘Sof four-la set fwa plis!’ Apre li ti donn lord so bann solda: ‘Atas sa bann zom-la ek zet zot dan four!’ Four-la ti telman so ki, kan bann solda ti  koste ar li, zot ti mor deswit. Trwa Ebre-la ti tom dan four-la. Me kan Naboukodonozor ti louk dan four, li ti trouv kat zom pe marse ladan. Li ti gagn per ek li ti demann so bann serviter: ‘Eski nou pa finn zet trwa zom dan four-la? Mo pe trouv kat zom ek enn parmi zot resanble enn anz!’

Naboukodonozor ti koste pli pre ar four-la ek li ti kriye: ‘Sorti deor, zot ki bann serviter Pli Gran Bondie!’ Tou dimounn ti gagn sok kan zot ti trouv Shadrak, Meshak, ek Abed-Nego sorti dan four-la san okenn dimal. Zot lapo, zot seve, ek zot linz pa ti brile. Zot pa ti mem santi loder dife.

Lerla, Naboukodonozor ti dir: ‘Bondie Shadrak, Meshak, ek Abed-Nego bien gran. Li’nn avoy so anz pou sov zot. Pena okenn bondie ki kouma zot Bondie.’

Eski twa osi, parey kouma sa trwa Ebre-la, to determine pou res fidel ar Zeova ninport ki arive?

“To pou ador Lesegner [“Zeova,” NW] to Bondie, li tousel to bizin servi.”​—Matie 4:10