Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 57

Zeova Avoy Zeremi Prese

Zeova Avoy Zeremi Prese

Zeova ti swazir Zeremi kouma profet. Li ti dir Zeremi pres ar bann abitan Zida ek averti zot ki zot ti bizin aret fer seki move. Me Zeremi pa ti santi li kapab pou fer sa, ek li ti dir: ‘Zeova, mo tro zenn. Mo pou gagn difikilte pou koz ar lepep.’ Lerla, Zeova ti dir li: ‘Pa bizin gagn per. Mo pou dir twa seki to bizin dir. Mo pou ed twa.’

Zeova ti dir Zeremi: ‘Rasanble bann ansien parmi lepep, kraz enn po later devan zot, ek dir zot: “Zerizalem pou kraze parey kouma sa po-la.”’ Kan Zeremi ti fer seki Zeova ti dir li, bann ansien ti bien ankoler. Enn pret, ki ti apel Pashour, ti bat Zeremi. Li ti met lame ek lipie Zeremi dan bann blok dibwa. Toutlong lanwit, Zeremi pa ti kapav bouze. Landemin gramatin, Pashour ti larg li. Lerla, Zeremi ti dir: ‘Mo nepli kapav tini. Mo pou aret prese.’ Me eski Zeremi vremem ti bes lebra? Non. Zeremi ti reflesi ek li ti dir: ‘Mesaz Zeova kouma enn dife dan mwa. Mo pa kapav aret prese.’ Alor, Zeremi ti kontign averti lepep.

Boukou lane apre, enn nouvo lerwa ti regn lor Zida. Bann pret ek bann fos profet pa ti kontan mesaz ki Zeremi ti pe prese. Zot ti dir bann prins: ‘Sa zom-la merit lamor.’ Zeremi ti dir zot: ‘Si zot touy mwa, zot pou touy enn zom inosan. Seki mo dir, pa mo parol sa, me bann parol Zeova sa.’ Kan bann prins ti tann sa, zot ti dir: ‘Sa zom-la pa merit lamor.’

Zeremi ti kontign prese. Alafin, bann prins osi ti bien ankoler.  Lerla, zot ti demann lerwa pou fer touy Zeremi. Lerwa ti dir zot ki zot ti kapav fer seki zot anvi avek Zeremi. Alor, zot ti pran Zeremi ek zot ti zet li dan enn pwi bien fon, kot ti ena boukou labou. Zot ti espere ki li mor ladan. Zeremi ti koumans fons dan labou.

Ebed-Melek, enn serviter lerwa, ti al dir lerwa: ‘Bann prins inn zet Zeremi dan enn pwi! Si nou les li ladan, li pou mor.’ Lerla, lerwa ti donn lord Ebed-Melek pou pran 30 zom ar li, pou tir Zeremi dan sa pwi-la. Zeremi pa ti les nanye anpes li prese. Eski to pa panse ki nou osi, parey kouma Zeremi, nou bizin pa les nanye anpes nou prese?

“Tou dimoun pou air zot akoz mwa, me seki tini ferm ziska dan bout [“lafin,” NW], li pou sove.”​—Matie 10:22