Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 60

Enn Rwayom ki Pou Dire pou Touletan

Enn Rwayom ki Pou Dire pou Touletan

Enn aswar, Lerwa Naboukodonozor ti fer enn rev bien bizar. Sa rev-la ti telman fatig li ki li ti nepli kapav dormi. Li ti apel so bann mazisien ek li ti dir zot: ‘Explik mwa mo rev.’ Zot ti dir: ‘A lerwa, dir nou ki rev to’nn fer.’ Me Naboukodonozor ti dir zot: ‘Non! Dir mwa, zot, ki rev mo’nn fer, sinon mo pou touy zot.’ Ankor enn fwa, zot ti demann li: ‘Dir nou ki rev to’nn fer. Lerla, nou pou explik twa li.’ Me li ti reponn zot: ‘Zot pe rod trik mwa. Dir mwa ki rev mo’nn fer!’ Me zot ti reponn lerwa: ‘Personn pa kapav fer sa! Seki to pe demande la, li inposib!’

Naboukodonozor ti telman ankoler ki li ti donn lord pou touy tou bann saz ki ti ena dan pei. Parmi sa bann dimounn-la, ti ena Daniel, Shadrak, Meshak, ek Abed-Nego. Daniel ti demann lerwa inpe letan. Lerla, li ek so bann kamarad ti priye Zeova pou demann Li so led. Ki Zeova ti fer?

Dan enn vizion, Zeova ti montre Daniel rev ki Naboukodonozor ti fer ek Li ti explik Daniel ki sa rev-la vedir. Landemin, Daniel ti al get enn serviter lerwa ek li ti dir: ‘Pa touy bann saz. Mo kapav explik rev ki lerwa inn fer.’ Lerla, serviter-la ti amenn Daniel devan Naboukodonozor. Daniel ti dir lerwa: ‘Bondie finn fer twa kone ki pou arive dan lavenir. Ala rev ki to’nn fer: To’nn trouv enn gran stati. So latet ti an-or, so lestoma ek so lebra ti an-arzan, so vant ek so lakwis ti an kwiv, so lazam ti an feray, ek so lipie ti enn melanz feray ek larzil. Apre sa, enn ros inn sorti depi enn montagn ek li’nn tap ar lipie sa stati-la. Lerla, stati-la inn kraze ek li’nn vinn lapousier, ek divan inn soufle li. Sa ros-la ti vinn enn gran montagn ek li ti ranpli later.’

 Lerla, Daniel ti dir: ‘Ala seki to rev vedir: Sa latet an-or la, se to rwayom. Larzan-la, se rwayom ki pou leve apre twa. Kwiv-la, se enn rwayom ki pou diriz later antie. Ek rwayom ki pou vini apre, li pou for kouma feray. Apre li, pou ena enn rwayom ki pou divize. Sertin parti sa rwayom-la pou for kouma feray, me lezot parti pou feb kouma larzil. Sa ros ki ti vinn enn montagn la, se Rwayom Bondie. Li pou kraz tou sa bann rwayom-la ek li pou dire pou touletan.’

Naboukodonozor ti azenou ek prostern devan Daniel, ek li ti dir: ‘To Bondie inn explik twa sa rev-la. Pena okenn Bondie kouma Li.’ Lerla, olie ki li ti touy Daniel, Naboukodonozor ti fer li vinn sef lor rezion Babilonn ek lor tou bann saz. Eski to’nn trouve kouma Zeova ti reponn lapriyer Daniel?

“Zot rasanble zot dan enn landrwa ki apel Armagedon.”​—Revelasion 16:16