Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 62

Enn Rwayom ki Kouma enn Gran Pie

Enn Rwayom ki Kouma enn Gran Pie

Enn aswar, Naboukodonozor ti fer enn rev ki ti fer li gagn bien per. Li ti apel so bann saz pou explik li so rev, me personn pa ti kapav explik li. Alafin, lerwa ti explik so rev Daniel.

Naboukodonozor ti dir Daniel: ‘Dan mo rev, mo finn trouv enn pie. Pie-la ti vinn telman gran ki li ti al ziska dan lesiel. Depi ninport ki landrwa lor later ti kapav trouv sa pie-la. Li ti ena bann zoli fey ek li ti raport boukou frwi. Bann zanimo ti vinn repoze dan so lonbraz, ek bann zwazo ti fer zot nik dan so bann brans. Apre sa, enn anz ti desann depi lesiel ek li ti kriye: “Koup pie-la ek koup so bann brans. Me les so siko ek so rasinn dan later, ek antour li ar bann fer plat an kwiv ek an fer. Leker pie-la, ki ti enn leker imin, pou sanze ek pou vinn enn leker zanimo, ek li pou res koumsa pandan set tan. Tou dimounn pou kone ki se Bondie ki Sef ek ki Li kapav donn enn rwayom ninport kisannla Li anvi.”’

Zeova ti explik Daniel sinifikasion sa rev-la. Kan Daniel ti konpran rev-la, li ti gagn extra per. Li ti dir: ‘A lerwa, mo ti espere ki sa rev-la ti konsern to bann lennmi, me li konsern twa. Sa gran pie ki’nn koupe la, se twa. To pou perdi to rwayom, ek to pou manz lerb dan karo, parey kouma enn zanimo sovaz. Me parski anz-la inn dir ki bizin les siko-la ek rasinn pie-la dan later, savedir ki to pou revinn lerwa.’

Enn an apre, pandan ki Naboukodonozor ti pe marse lor teras so pale ek ti pe admir Babilonn, li ti dir: ‘Sa lavil-la telman zoli! Mwa ki finn ranz sa. Mo vremem extraordiner!’ Pandan ki li ti pe koze, enn lavwa depi lesiel ti dir: ‘Naboukodonozor! Asterla to perdi to rwayom.’

Enn sel kout, Naboukodonozor ti vinn fou. Li ti vinn kouma enn zanimo sovaz. Li ti oblize kit so pale ek al viv ar bann zanimo sovaz dan bann karo. Seve Naboukodonozor ti vinn  long koumadir bann plim leg, ek so bann zong ti vinn koumadir grif bann zwazo.

Apre set an, Naboukodonozor ti revinn enn dimounn normal ek Zeova ti fer li vinn lerwa lor Babilonn. Lerla, Naboukodonozor ti dir: ‘Mo donn laglwar Zeova, Lerwa lesiel. Asterla, mo kone ki se Zeova ki Sef. Li imilie bann dimounn ki gran-nwar, ek Li kapav donn enn rwayom ninport kisannla Li anvi.’

“Avan larwinn, ena lorgey, ek avan enn move pa, ena enn lespri vantar.”​—Proverb 16:18