Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 67

Bann Miray Zerizalem

Bann Miray Zerizalem

Dan lepok Esdras, ti ena enn Izraelit ki ti apel Neemi. Li ti enn serviter Lerwa Artakzerses ek li ti res dan lavil Siz, enn lavil Pers. Neemi so frer, ki ti retourn depi pei Zida, ti amenn enn move nouvel: ‘Bann dimounn ki’nn retourn Zerizalem, zot pa an sekirite. Zame pa finn rekonstrir bann miray lavil ek bann laport ki bann Babilonien ti detrir.’ Neemi ti bien trakase. Li ti anvi al Zerizalem pou ed lepep. Alor, li ti priye Zeova pou ki lerwa les li ale.

Plitar, lerwa ti remarke ki Neemi ti bien tris. Li ti dir Neemi: ‘Zame mo pa’nn trouv twa koumsa. Ki’nn arive?’ Neemi ti reponn: ‘Kouma mo kapav pa tris, alor ki mo lavil, Zerizalem, li an rwinn?’ Lerla, lerwa ti demann li: ‘Ki to anvi mo fer pou twa?’ Deswit, Neemi ti priye dan so leker. Apre sa, li ti dir: ‘Silteple, les mo al Zerizalem pou rekonstrir bann miray.’ Lerla, Lerwa Artakzerses ti dir Neemi ki li ti kapav ale, ek li ti fer sir ki Neemi vwayaz an sekirite. Li ti osi fer Neemi vinn gouverner Zida ek li ti donn dibwa pou rekonstrir bann laport Zerizalem.

Kan Neemi ti ariv Zerizalem, li ti examinn bann miray lavil. Apre sa, li ti rasanble bann pret ek bann sef, ek li ti dir zot: ‘Nou dan enn move sitiasion! Nou bien bizin koumans travay.’ Lepep ti dakor, ek zot ti koumans rekonstrir miray.

Me sertin lennmi bann Izraelit ti boufonn zot. Zot ti dir: ‘Mem enn renar kapav kraz sa miray ki zot pe ranze la.’ Me bann ki ti pe travay pa ti pran kont zot bann insilt ek zot ti kontign travay. Miray-la ti vinn deplizanpli ot ek solid.

Bann lennmi ti desid pou fer enn latak sirpriz lor Zerizalem dan diferan direksion. Kan bann Zwif ki tann seki zot bann lennmi ti pou fer, zot ti gagn per. Me Neemi ti dir zot: ‘Pa gagn per. Zeova avek nou.’ Neemi ti met bann gardien pou protez bann travayer, ek bann lennmi pa ti reisi atak zot.

 Bann miray ek bann laport ti fini ranze dan zis 52 zour. Neemi ti rasanble tou bann Levit dan Zerizalem pou selebre lafin bann travay. Li ti diviz zot an de group santer. Zot ti mont lor miray par leskalie Laport Lasours ek sak group ti al dan enn direksion. Zot ti fer letour lavil ek zot ti zwe bann tronpet, sinbal, ek laarp. Zot ti osi sant pou Zeova. Esdras ti al avek enn group ek Neemi ti al avek lot group. Zot ti marse ziska ki toulede group zwenn kot tanp. Tou bann zom, bann fam, ek bann zanfan parmi lepep ti ofer Zeova bann sakrifis ek zot ti selebre. Zot ti bien zwaye ek depi bien lwin ti kapav tann zot lavwa.

“Okenn zarm ki forme kont twa pa pou reisi.”​—Izai 54:17