Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 59

Kat Garson Ki Finn Obeir Zeova

Kat Garson Ki Finn Obeir Zeova

Kan Naboukodonozor ti amenn bann prins Zida dan Babilonn, li ti fer enn parmi so bann serviter okip zot. Sa serviter-la ti apel Ashpenaz. Naboukodonozor ti dir Ashpenaz rod parmi sa bann prins-la bann ki ti pli intelizan ek ki ti ena enn bon lasante. Sa bann zenn garson-la ti pou gagn enn formasion pandan trwa-z-an. Sa formasion-la ti pou prepar zot pou vinn bann dimounn inportan dan Babilonn. Zot ti pou aprann lir, ekrir, ek koz langaz bann Babilonien. Zot ti pou manz mem kalite manze ki lerwa ek bann dimounn inportan dan rwayom. Parmi sa bann garson-la, ti ena Daniel, Anania, Mishael, ek Azaryas. Ashpenaz ti donn zot bann nom Babilonien: Beltshazar, Shadrak, Meshak,  ek Abed-Nego. Eski zot ti pou aret servi Zeova akoz sa formasion-la?

Sa kat garson-la ti bien deside pou obeir Zeova. Zot ti kone ki zot ti bizin pa manz bann manze lerwa, parski Lalwa Zeova ti defann zot manz sertin zanimo. Alor, zot ti dir Ashpenaz: ‘Silteple, pa fer nou manz bann manze lerwa.’ Ashpenaz ti dir zot: ‘Si zot pa manze, ek ki lerwa trouv zot frel-frel, li pou touy mwa!’

Lerla, Daniel ti gagn enn lide. Li ti dir gardien ki ti okip zot: ‘Silteple, donn nou zis legim ek delo pandan dis zour. Apre sa, konpar nou ar bann garson ki manz bann manze lerwa.’ Gardien-la ti aksepte pou fer sa.

Apre sa dis zour test la, Daniel ek so trwa kamarad ti paret ena enn pli bon lasante ki bann lezot garson. Zeova ti bien kontan parski zot ti obeir Li. Li ti mem donn Daniel sazes pou konpran bann vizion ek bann rev.

Apre formasion-la, Ashpenaz ti amenn bann garson-la devan Naboukodonozor. Lerwa ti koz avek zot. Li ti remarke ki Daniel, Anania, Mishael, ek Azaryas ti pli intelizan ki bann lezot garson. Alor, li ti swazir zot pou travay dan lakour rwayal. Souvan, Lerwa ti demann zot bann konsey lor bann kitsoz inportan. Zeova ti fer zot vinn pli saz ki tou bann mazisien ek bann konseye lerwa.

Mem si Daniel, Anania, Mishael, ek Azaryas ti dan enn pei etranze, zot pa ti bliye ki zot ti bann serviter Zeova. Eski twa osi, to pou touletan res fidel ar Zeova, mem kan to bann paran pa avek twa?

“Ki personn souzestim twa akoz to enn zenes. Okontrer, vinn enn lexanp pou zot par to parol, to lamour, to lafwa, to manier viv.”​—1 Timote 4:12