Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 65

Ester Sov So Pep

Ester Sov So Pep

Ester ti enn tifi Zwif ki ti res dan lavil Siz, enn lavil Pers. Boukou lane avan, Naboukodonozor ti fors so bann anset pou kit Zerizalem. Se Mardoshe, kouzin Ester, ki ti elve li. Mardoshe ti enn serviter Lerwa Pers, Asieris.

Lerwa Asieris ti anvi gagn enn nouvo larenn. Alor, so bann serviter ti al rod bann pli zoli tifi ki ti ena dan pei, ek Ester ti enn parmi zot. Parmi tou sa bann tifi-la, lerwa ti swazir Ester pou vinn larenn. Mardoshe ti demann Ester pou pa dir personn ki li ti enn Zwif.

Aman, enn zom bien orgeye, ti sef lor tou bann prins. Li ti anvi ki tou dimounn azenou devan li. Me Mardoshe pa ti dakor pou fer sa. Aman ti telman ankoler ki li ti anvi touy Mardoshe. Kan Aman ti dekouver ki Mardoshe ti enn Zwif, li ti fer enn plan pou touy tou bann Zwif ki ti ena dan pei. Li ti dir lerwa: ‘Bann Zwif bien danzere; to bizin touy zot tou.’ Asieris ti reponn: ‘Fer seki to anvi.’ Lerla, Asieris ti donn li pouvwar pou fer enn nouvo lalwa. Aman ti fer pas enn lalwa: Treziem zour mwa Adar, lepep ti bizin touy tou bann Zwif. Me Zeova ti pe get tou seki ti pe arive.

Ester pa ti konn sa lalwa-la. Alor, Mardoshe ti avoy li enn kopi sa lalwa-la, ek ti dir li: ‘Al koz ar lerwa.’ Ester ti reponn: ‘Zot touy ninport kisannla ki al get lerwa san linvitasion. Sa fer 30 zour ki lerwa pa finn invit mwa! Me mo pou ale kanmem. Si li dres so baton rwayal dan mo direksion, mo pou viv. Si li pa fer sa, mo ava mor.’

Ester ti rant dan lakour pale lerwa. Kan lerwa ti trouv li, li ti dres so baton rwayal dan direksion Ester. Lerla, Ester ti al get lerwa ek lerwa ti demann li: ‘Ki  mo kapav fer pou twa, Ester?’ Li ti reponn: ‘Mo anvi invit twa ek Aman pou enn festin.’ Pandan festin-la, Ester ti invit zot pou enn deziem festin. Pandan deziem festin-la, lerwa ti demann Ester ankor enn fwa: ‘Ki mo kapav fer pou twa?’ Ester ti reponn: ‘Biento enn kikenn pou touy mwa ansam ar mo pep. Silteple, sov nou.’ Lerla, lerwa ti demande: ‘Kisannla anvi touy twa?’ Ester ti reponn: ‘Se sa move zom-la, Aman.’ Asieris ti telman ankoler ki li ti fer touy Aman toutswit.

Personn pa ti kapav kennsel lalwa ki Aman ti fer pase, pa mem lerwa. Alor, lerwa ti fer Mardoshe vinn sef lor tou bann prins ek li ti donn li pouvwar pou fer pas enn nouvo lalwa. Mardoshe ti fer pas enn lalwa ki ti permet bann Zwif pou defann zot kan pou atak zot, ek le 13 Adar, bann Zwif ti gagn laviktwar lor zot bann lennmi. Depi sa lepok-la, toule lane zot ti selebre sa viktwar-la.

“Akoz mwa, zot pou pas devan bann gouverner ek bann lerwa, sa pou servi bann la ek lezot kouma enn temwagnaz.”​—Matie 10:18