Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 66

Esdras Ansegn Lalwa Bondie

Esdras Ansegn Lalwa Bondie

Inn fini gagn apepre 70 an depi ki laplipar bann Izraelit inn retourn Zerizalem. Me sertin Izraelit ti ankor pe res dan diferan rezion Lanpir Pers. Enn parmi zot ti apel Esdras. Li ti enn pret ek li ti ansegn Lalwa Bondie. Esdras ti tann dir ki bann dimounn dan Zerizalem pa ti pe obeir Lalwa, ek li ti anvi al laba pou ed zot. Lerwa Pers, Artakzerses, ti dir li: ‘Bondie inn donn twa sazes pou ki to kapav ansegn so Lalwa. Ale, ek amenn avek twa ninport kisannla ki anvi ale.’ Esdras ti zwenn tou bann dimounn ki ti anvi retourn Zerizalem. Avan ki zot ti ale, zot ti priye Zeova pou ki Li protez zot pandan zot vwayaz.

Apre kat mwa, zot ti ariv Zerizalem. Laba, bann prins ti dir Esdras: ‘Bann Izraelit inn dezobeir Zeova ek zot inn marye avek bann madam ki ador bann fos bondie.’ Ki Esdras ti fer? Devan tou dimounn, Esdras ti tom azenou ek li ti priye: ‘Zeova, to’nn fer telman boukou kitsoz pou nou! Me nou, nou’nn fer pese kont twa.’ Lepep ti repanti. Me zot ti ankor bizin led pou fer seki bon. Alor, Esdras ti swazir bann ansien ek bann ziz pou regle sa bann problem-la. Pandan trwa prosin mwa, ti obliz bann dimounn ki pa ti ador Zeova pou ale.

Douz an inn pase. Antretan, lepep ti rekonstrir bann miray Zerizalem. Alor, Esdras ti rasanble lepep dan enn plas piblik pou lir Lalwa Bondie ar zot. Kan Esdras ti ouver liv lalwa, lepep ti debout. Esdras ti donn laglwar Zeova, ek bann Izraelit ti lev zot lame lao pou montre ki zot ti dakor. Lerla, Esdras ti lir ek explik Lalwa, ek lepep ti ekoute avek boukou latansion. Zot ti rekonet, ankor enn fwa, ki zot ti al lwin ar Zeova, ek zot ti plore. Landemin, Esdras ti kontign lir Lalwa ar lepep. Zot ti aprann ki zot ti pou bizin selebre Fête des Huttes biento. Alor, deswit zot ti koumans fer bann preparasion pou fet-la.

 Pandan sa fet-la, ki dire set zour, lepep ti bien zwaye. Zot ti remersie Zeova pou bon rekolt ki zot ti gagne. Depi lepok Zozwe, zame pa finn ena enn Fête des Huttes koumsa. Apre fet-la, lepep ti rasanble ek zot ti priye: ‘Zeova, to’nn liber nou depi lesklavaz, to’nn donn nou manze dan dezer, ek to’nn donn nou enn zoli pei. Me sak fwa, nou’nn dezobeir twa. To’nn avoy bann profet pou averti nou, me nou pa’nn ekoute. Kanmem sa, to finn ena pasians. To’nn tini promes ki to ti fer ar Abraam. Asterla, nou promet twa ki nou pou obeir twa.’ Zot ti ekrir promes ki zot ti fer, ek bann prins, bann Levit, ek bann pret ti sign sa promes-la kan zot ti met zot sele lor la.

“Ere . . . seki ekout laparol Bondie e obeir li!”​—Lik 11:28