Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 58

Destriksion Zerizalem

Destriksion Zerizalem

Pep Zida souvan ti abandonn Zeova ek zot ti ador bann fos bondie. Pandan plizir lane, Zeova ti esey ed zot. Li ti avoy boukou profet pou averti zot, me zot pa ti ekoute. Okontrer, zot ti boufonn sa bann profet-la. Kouma Zeova ti aret ladorasion bann zidol dan pei Zida?

Naboukodonozor, lerwa Babilonn, ti gagn laviktwar lor enn pei apre lot. Premie fwa ki Naboukodonozor ti gagn laviktwar lor Zerizalem, li ti deport dan Babilonn Lerwa Zoakin, bann prins, bann dimounn ki ti fer bann travay artizanal, ek bann gerye. Li ti osi pran tou bann trezor ki ti ena dan tanp Zeova. Apre sa, Naboukodonozor ti fer Sedesias vinn lerwa Zida.

O-koumansman, Sedesias ti obeir Naboukodonozor. Me bann nasion alantour ek bann fos profet ti konsey Sedesias pou rebel kont Babilonn. Zeremi ti averti li: ‘Si to rebel, pou ena lager, lafaminn, ek bann maladi dan Zida.’

Sedesias ti lerwa depi wit an kan li ti desid pou rebel kont Babilonn. Li ti rod led ar larme Ezipsien. Lerla, Naboukodonozor ti avoy so larme pou atak Zerizalem, ek zot ti kanp otour lavil. Zeremi ti dir Sedesias: ‘Zeova inn dir: “Si to rann to lekor ar lerwa Babilonn, twa ek bann abitan Zerizalem, zot pou sape. Me si to pa fer sa, bann Babilonien pou bril Zerizalem ek to pou al dan prizon.”’ Me Sedesias ti dir: ‘Mo pa pou kapitile!’

 Enn an edmi apre, larme Babilonn ti kraz enn parti miray Zerizalem pou rant dan lavil. Zot ti met dife dan lavil ek tanp, zot ti touy boukou dimounn, ek zot ti fer bann milye prizonie.

Sedesias ti reisi sove ek li ti kit Zerizalem. Me bann Babilonien ti galoup deryer li. Zot ti reisi trap li pre ar lavil Zeriko, ek zot ti amenn li devan Naboukodonozor. Lerwa Babilonn ti fer touy bann garson Sedesias devan li. Lerla, Naboukodonozor ti fer Sedesias vinn aveg ek ti met li dan prizon. Avek letan, Sedesias ti mor dan prizon. Me Zeova ti fer sa promes-la ar pep Zida: ‘Apre 70 an, mo pou fer zot retourn Zerizalem.’

Ki ti pou ariv bann zenn ki ti al kouma prizonie dan Babilonn? Eski zot ti pou res fidel ar Zeova?

“[“Zeova,” NW] Segner Bondie Toupwisan, to bann zizman, zot vre ek zis.”​—Revelasion 16:7