Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 64

Daniel dan Lakav Bann Lion

Daniel dan Lakav Bann Lion

Darius, enn Med, ti enn lot lerwa Babilonn. Darius ti trouve ki Daniel ti ena pli boukou kapasite ki lezot. Alor, li ti fer Daniel vinn sef lor bann zom pli inportan dan pei. Sa bann zom-la ti zalou Daniel ek zot ti anvi fer li perdi so pozision. Zot ti kone ki Daniel ti priye Zeova trwa fwa par zour. Alor, zot ti dir Darius: ‘A lerwa, ti bizin ena enn lalwa pou ki tou dimounn priye zis to tousel. Si enn kikenn dezobeir sa lalwa-la, pou bizin zet li dan lakav bann lion.’ Darius ti kontan seki zot ti dir li, ek li ti fer sign sa lalwa-la.

Deswit kouma Daniel ti tann sa nouvo lalwa-la, li ti retourn kot li. Li ti azenou devan enn lafnet ki ti ouver ek li ti priye Zeova. Lerla, sa bann zom ki ti zalou la ti rant kot Daniel ek zot ti trouv li pe priye. Zot ti galoupe pou al get Darius ek zot ti dir li: ‘Daniel pe dezobeir twa. Li priye so Bondie trwa fwa par zour.’ Darius ti bien kontan Daniel ek li pa ti anvi ki Daniel mor. Toutlong sa lazourne-la, li ti reflesi kouma pou sap Daniel. Me mem enn lerwa pena drwa sanz enn lalwa ki li’nn signe. Darius ti oblize donn lord so bann zom pou zet Daniel dan lakav bann lion feros.

 Sa lanwit-la, Darius ti telman trakase pou Daniel ki li pa ti gagn somey. Landemin gramatin, li ti galoupe pou al kot lakav bann lion ek li ti kriye: ‘Daniel! Eski to Bondie inn sap twa?’

Darius ti tann enn lavwa: lavwa Daniel! Daniel ti dir Darius: ‘Anz Zeova inn ferm lagel bann lion. Zot pa’nn fer mwa okenn dimal.’ Darius ti bien kontan! Li ti donn lord pou tir Daniel dan lakav bann lion. Pa ti ena okenn mark grif lor Daniel. Lerla, lerwa ti donn sa lord-la: ‘Zet sa bann zom ki’nn akiz Daniel la dan lakav bann lion!’ Kan ti zet sa bann zom-la dan lakav bann lion, bann lion ti devor zot.

Darius ti donn so pep sa lord-la: ‘Tou dimounn bizin ena respe pou Daniel so Bondie. Li’nn sap lavi Daniel dan lakav bann lion.’

Eski to priye Zeova toulezour, parey kouma Daniel?

“Lesegner [“Zeova,” NW] kone ki fason pou delivre bann dimoun drwat depi zot difikilte.”​—2 Pier 2:9